Pogrążeni w głębokim bólu informujemy

że w dniu 14 lutego 2019 r., po długiej walce z ciężką chorobą,

odeszła do Domu Ojca

dr Kinga Stasiak

 

 

 

 

nasza Najdroższa Przyjaciółka,

wspaniały, pełen pasji Nauczyciel Akademicki

Osoba ogromnego serca, niezwykłej wrażliwości i dobroci,

zawsze uśmiechnięta i życzliwa

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 18 lutego 2019 r.

o godz. 12.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

 

 

 

 

Dr Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)

Dr Kinga Stasiak całe swoje zawodowe życie związała z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, gdzie po skończeniu z wyróżnieniem studiów prawniczych uczyła studentów prawa międzynarodowego  publicznego. Jej szczególne zainteresowanie budziły zagadnienia międzynarodowego prawa karnego i humanitarnego, odpowiedzialności międzynarodowej, sądownictwa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych. Jest autorką monografii "Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego" (Lublin 2012), która powstała w oparciu o pracę doktorską, napisaną przez nią pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Przyborowskiej- Klimczak i obronioną w świetnym stylu w 2010 r., a także licznych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, opublikowanych zarówno w pracach zbiorowych, jak i renomowanych czasopismach naukowych. W swoich badaniach była zawsze rzetelna i dociekliwa, miała szczególny dar znajdowania interesujących tematów, o których w sposób barwny i precyzyjny wypowiadała się zarówno w pracach naukowych, jak i w referatach wygłaszanych na wielu konferencjach i spotkaniach naukowych. Swoją wiedzę pogłębiała, uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach i stażach naukowych, m.in. w Grotius Centre for International Legal Studies (Summer School on International Criminal Law - stypendium w ramach Marie Curie Programme) oraz w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu. Przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA - International Law Association).   

Jej ogromną pasją była dydaktyka. Prowadzone przez nią zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem studentów, którzy wypowiadali się o nich z entuzjazmem - dr Stasiak uczyła myśleć i umiała wytłumaczyć trudne zagadnienia w prosty sposób. Wykładała prawo międzynarodowe publiczne i powiązane z nim przedmioty, w języku polskim i angielskim, szczególnie dbając o to, by zajęcia były ciekawe i urozmaicone. Jako wieloletni koordynator wydziałowy programu Erasmus + opiekowała się studentami, a także przyjeżdżającymi na Wydział pracownikami zagranicznych uczelni, którym z wrodzoną gościnnością pokazywała piękno swojego rodzinnego miasta. Przez wiele lat z niezwykłym zaangażowaniem przygotowywała drużyny KUL do udziału w międzynarodowych konkursach prawniczych: Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (w którym wcześniej sama brała udział jako studentka) oraz Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Jako trener zadawała błyskotliwe pytania i rozbudzała drzemiące w studentach talenty. Zależało jej też szczególnie na rozwoju kompetencji językowych studentów - sama władając biegle językiem angielskim współorganizowała dla nich coroczne Legal Forum i międzyuczelnianą konferencję prawniczą w języku angielskim. Była osobą niezwykle pracowitą, obowiązkową, na której zawsze można było polegać. Zawsze chętna do pomocy, podchodząca z szacunkiem i życzliwością do każdego. Wspólnie z przyjaciółmi angażowała się w dzieła charytatywne, organizując pomoc m.in. w ramach akcji Szlachetna Paczka czy wspierając fundusz UNICEF. Była osobą niezwykle wrażliwą i taktowną, a jednocześnie radosną, ciepłą, z dużym poczuciem humoru. Zawsze elegancka, powszechnie lubiana, towarzyska, otwarta na ludzi. O jej wielu pozauczelnianych talentach (świetnie jeździła na nartach i grała w tenisa, doskonale gotowała, miała piękny głos) wiedziała rodzina i liczne grono oddanych przyjaciół. Podczas choroby niezmiernie cierpliwa, nigdy nie chciała obarczać innych swoimi problemami, do końca zachowała spokój i pogodę ducha. Zmarła 14 lutego 2019 r.

 

***

Kinga była wspaniałą Koleżanką i serdeczną Przyjaciółką. Jej skromność i wielka kultura osobista, a przy tym inteligencja i poczucie humoru wywierały niezapomniane wrażenie na każdym, kto miał szczęście Ją bliżej poznać. Piękna, dobra i mądra dziewczyna, zawsze uśmiechnięta. Pisanie o Niej w czasie przeszłym łączy się z wielkim bólem. Pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Przyjaciele z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

 

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego powstała w 2009 r. z połączenia dotychczas istniejących Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz Prawa Amerykańskiego i Porównawczego, których badania kontynuuje w swej działalności naukowej. Przedmiotem uwagi są więc z jednej strony zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (w szczególności: ochrona praw człowieka, rozwój prawa międzynarodowego, nowe dziedziny współpracy w prawie międzynarodowym, prawnomiędzynarodowe aspekty współpracy Polski z państwami sąsiednimi, źródła prawa międzynarodowego, odpowiedzialność państw, rozwój międzynarodowego prawa karnego oraz międzynarodowe prawo ekologiczne). Drugi nurt badawczy obejmuje analizy o charakterze prawnoporównawczym. Ich przedmiotem są w szczególności Konstytucje Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także systemowych różnic pomiędzy porządkami prawnymi Polski, innych państw Europy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

zdjecie_ready_to_goPracownicy Katedry sprawują opiekę merytoryczną nad studentami uczestniczącymi w międzynarodowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego. Studenci prawa KUL od kilku lat biorą udział w The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition, Telders International Law Moot Court Competition oraz Manfered Lachs Space Law Moot Court Competition. W 2009 roku drużyna reprezentująca KUL wygrała rundę krajową Konkursu im. Phillipa Jessupa i reprezentowała Polskę podczas rundy międzynarodowej w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

 

Jednostki naukowe, z których połączenia powstała Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego, zorganizowały kilka konferencji naukowych. Katedra Prawa Międzynarodowego była współorganizatorem dwóch sympozjów: Ekologia i prawo (1997) oraz Prawa człowieka. Geneza. Współczesność. Przyszłość. W 50 rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1998). Natomiast Katedra Prawa Amerykańskiego i Porównawczego, wspólnie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa, zorganizowała następujące konferencje naukowe: Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje (2008) oraz Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland - Sprostać Wyzwaniom Przyszłości: Edukacja prawnicza i Prawo w interesie publicznym (2008). W spotkaniach tych uczestniczyli nie tylko przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, ale również naukowcy zza granicy: Timothy Rice (Temple University, USA), Xiangang Ding (Uniwersytet Renmin w Pekinie, Chiny); Pierre-Yves Charpentier (IUT of Bourges, Francja) oraz Anthony Busillo (Pennsylvania Bar Association, USA). Na zaproszenie Prof. Swensona wizytę w KUL złożyli również: Victor Ashe (Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce), Hiromitsu Mori (Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), a także profesorowie prawa oraz sędziowie federalni Stanów Zjednoczonych.

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego kontynuuje również inne inicjatywy, realizowane w ramach wcześniej istniejących jednostek naukowych. Do tych inicjatyw należy m.in.: wydawanie opracowania pt. „Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały”, organizowanie Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych z regionu lubelskiego, realizacja programu Street Law - Prawo na co dzień (polegającego na podnoszeniu świadomości prawnej uczniów szkół średnich) oraz zaangażowanie w programy szkoleniowe podnoszące umiejętności zawodowe praktyków prawa.

 

Autor: Anna Szarek
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2019, godz. 20:38 - Wojciech Staszewski