Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Wnioski mogą obejmować następujące typy projektów:

 

  1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa (1),
  2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2).

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Formy wsparcia przewidziane w niniejszym konkursie stanowią pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis.

 

Grupę docelowa:

 

Grupę docelowąw projekcie stanowią wyłącznie pracownicy i/lub kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw.

 

Grupę docelową w projekcie co najmniej w 80% stanowią przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Termin naboru:

 

od 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Alokacja na konkurs: 20 000 000,00 zł.

 

Kryteria dostępu:

  1. Projekt obejmuje wsparciem minimum 50 uczestników.
  2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego).
  3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.
  4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja_konkursowa_VIII2012.pdf 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 09:33 - Beata Kaczan