Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 32/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Alokacja na konkurs: 5 000 000 mln zł.

 

Termin naboru: od 28.05.2012 do 09.07.2012 r.

 

Grupy docelowe:

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, które jednocześnie spełniają:

 

A. ogólne kryteria formalne: Projektodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

B. ogólne kryteria horyzontalne: typ Projektodawcy jest zgodny z typem określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL: w ramach niniejszego konkursu wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Nie jest istotne, jaka jest siedziba Projektodawcy – instytucje spoza województwa mogą aplikować w konkursie.

 

Niezbędne jest również zlokalizowanie na terenie województwa podkarpackiego biura projektu, do którego Projektodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu w celu przeprowadzenia kontroli.

 

Kryteria dostępu:

 1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 2. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.
 4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).
 5. Wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu są szkoleniami spełniającymi (w momencie rozpoczęcia realizacji) co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • szkolenia realizowane w powiązaniu z projektami o charakterze infrastrukturalnym wdrażanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej od 1 do 6; dotyczy to projektów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, w których można wykorzystać i powiązać wytworzone produkty i rezultaty z realizowanym szkoleniem lub
 • szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych umieszczonych na liście indykatywnej wskazanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, związane z wykorzystywaniem, udostępnianiem i funkcjonowaniem wytworzonych w nich produktów i rezultatów lub
 • szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych, umieszczanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na indykatywnej liście dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, związane z wykorzystywaniem, udostępnianiem i funkcjonowaniem wytworzonych w nich produktów i rezultatów na terenie województwa podkarpackiego lub
 • szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych, umieszczanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na indykatywnej liście dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, związane z wykorzystywaniem, udostępnianiem i funkcjonowaniem wytworzonych w nich produktów i rezultatów na terenie województwa podkarpackiego lub
 • szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych, umieszczanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na indykatywnej liście dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, związane z wykorzystywaniem, udostępnianiem i funkcjonowaniem wytworzonych w nich produktów i rezultatów na terenie województwa podkarpackiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, o godz. 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

Dokumentacja_konkursowa_8.1.1.pdf

ogłoszenie o konkursie

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2012, godz. 11:31 - Beata Kaczan