Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 33/POKL/8.2.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.
  2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.
  3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Alokacja: 15.000.000,00 PLN

 

Termin naboru: od 28.05.2012 do 16.07.2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

  

Kryteria dostępu:

  1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
  2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).
  3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.
  4. Projekt zakłada realizację wyłącznie jednego z przewidzianych typów operacji (typ nr 1, 2 lub 3).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, o godz. 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 

Dokumentacja_konkursowa_8.2.1.pdf

ogłoszenie o konkursie

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2012, godz. 11:31 - Beata Kaczan