Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 23/POKL/7.2.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

 

  1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. 

Alokacja na konkurs:

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 11 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Termin naboru: od 04.06.2012 r.  do 27.07.2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Kryteria dostępu:

 

  1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
  2. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników co najmniej na poziomie 20%.
  3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
  4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).
  5. Zastosowanie co najmniej dwóch typów operacji w ramach jednego projektu, przewidzianych do realizacji w ramach konkursu, przy czym obowiązkowe jest zastosowanie typu projektów nr 2: staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.
  6. Termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 10.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

DK_23-7.2.1.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2012, godz. 13:31 - Beata Kaczan