DUCHOWOŚĆ KATOLICKA 

Termin pierwszego zjazdu: 21-22.10.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Teologii

Opis studiów:

Program studiów dotyczy zarówno teoretycznych podstaw i aspektów duchowości chrześcijańskiej (rozeznawanie duchowe, natura i łaska w chrześcijańskim życiu duchowym, kontemplacja, teologia charyzmatów itd.), jak i praktycznych ( dojrzewanie duchowe, kryzys psychiczny i duchowy, czytanie ikony, duchowość mediów, praktyka medytacji, duchowość i zarządzanie, lectio divina itd.) Zajęcia z tych przedmiotów mają charakter zarówno wykładów, jak i warsztatów i konserwatoriów, w których słuchacze mogą dzielić się również swoją wiedzą i doświadczeniami, co znacznie ubogaca problematykę zajęć. Kompetentni, doświadczeni i starannie dobrani specjaliści z poszczególnych dziedzin duchowości chrześcijańskiej chętnie odpowiadają też na stawiane przez słuchaczy pytania wchodzące w zakres ich kompetencji i przedmiotów.

 

Celem studiów jest zarówno poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu duchowości katolickiej, głównych nurtów nauczania Kościoła w tej dziedzinie, poznanie dynamiki rozwoju duchowego, wiedzy potrzebnej np. do teologicznej interpretacji charyzmatów, celem jest również znajomość problematyki modlitwy, medytacji, kontemplacji, życia mistycznego, zjawisk paramistycznych, umiejętność interpretacji tekstów duchowych, zwłaszcza mistycznych, rozpoznawania oraz identyfikowania stanów duchowych i zjawisk paramistycznych, znajomość dynamiki życia we wspólnotach, grupach, zrzeszeniach, celem jest także nabycie umiejętności właściwego osądu zagrożeń duchowych.

Adresaci studiów:
Studia są dla wszystkich zainteresowanych duchowością katolicką: osób świeckich, osób świeckie, kapłanów, osób konsekrowanych, formatorów, ojców duchownych, kierowników duchowych, mistrzów (mistrzynie) nowicjatów, spowiedników, katechetów, członków grup i wspólnot rodzących się w Kościele.
Liczba semestrów:

 4 semestry

zajęcia odbywają się w comiesięcznych sesjach:

 w piątek w godzinach 15.00-20.00

i w sobotę w godzinach 8:30-18:15

Opłata za semestr:
 1200 zł/semestr (możliwość rozłożenia na raty)
Program studiów/kadra dydaktyczna:

NASI WYKŁADOWCY

to przeważnie wybitni teologowie i znawcy życia duchowego, profesorowie Instytutu Teologii Duchowości KUL oraz zaproszeni najlepsi specjaliści z różnych ośrodków w Polsce (m. in. Ks. Bp Prof. A. Siemieniewski z Wrocławia, O. Prof. J. Gogola OCD z Krakowa)

 

PROGRAM STUDIÓW

zawiera m. in. takie zagadnienia jak: rozwój duchowy, doświadczenie duchowe i mistyczne, duchowość życia konsekrowanego, duchowość liturgiczna, duchowość kobiety i mężczyzny, zniewolenia szatańskie i egzorcyzmy, teologia charyzmatów, czytanie ikony, kontemplacja, media w służbie duchowości, duchowość cierpienia, kryzys psychiczny i duchowy, współcześni mistrzowie duchowości, współczesne zagrożenia duchowe, rozeznawanie duchowe itd.

 Kwalifikacje:

Podejmując studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej:

 

- można zyskać znajomość klasycznej literatury odnoszącej się do szeroko rozumianego życia duchowego, teologicznej interpretacji charyzmatów w Kościele czy zagrożeń duchowych, co pozwala absolwentowi rozpoznawać stany duchowe, interpretować dawne i nowe zjawiska związane z duchowością katolicką, znać dynamikę formacji duchowej, koordynować procesy przygotowawcze w zakresie sprawowania liturgii, organizować spotkania wspólnotowe, kompetentnie i w duchu eklezjalnym głosić Słowo Boże i angażować się w ewangelizację, a także umiejętnie interpretować literaturę duchową i mistyczną w odniesieniu do współczesnych uwarunkowań życiowych,

 

- można m. in. zyskać pewność nie tylko wartości, piękna, mądrości lecz również racjonalności i praktyczności chrześcijańskiego życia duchowego, poczucie osadzenia dzisiejszej duchowości katolickiej w wielowiekowej tradycji a jednocześnie otwartej na wciąż nowe zjawiska i powiewy Ducha Świętego. Można zyskać bogaty aparat krytyczny do osobistego interpretowania rzeczywistości Kościoła, charyzmatów, zagrożeń, dynamiki rozwoju duchowego. Zyskać można nowy zapał i intelektualne narzędzia do osobistego rozwoju duchowego,

 

- można zdobyć przygotowanie do pełnienia funkcji lidera, animatora, kierownika duchowego, mistrza nowicjatu, studia przygotowują do zaangażowania się w szeroko pojętą formację duchową czy pomocy w organizowaniu rekolekcji.

Dodatkowe wymagania:
Wymagane jest ukończenie studiów wyższych (niekoniecznie teologicznych) uwieńczone co najmniej tytułem zawodowym licencjata. Wymagana jest podstawowa znajomość Pisma św., życia Kościoła i nauki Kościoła. Bardzo pomocne jest osobiste doświadczenie w chrześcijańskim życiu duchowym poprzez udział w liturgii, rekolekcjach, praktykę modlitwy osobistej, lekturę duchową itd.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 09:36 - Magdalena Fara