EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM - Stalowa Wola i Tarnów

Stalowa Wola: 

pierwszy zjazd 5-6.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Studia mają na celu stworzenie możliwości uzyskania dodatkowych pełnych kwalifikacji nauczycielskich w ramach specjalności – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

 

Treści programowe odnoszą się do współczesnych systemów i koncepcji pedagogicznych oraz wymagań wdrażanej reformy oświatowej.

 

Studia umożliwiają nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w obszarach:

 • edukacji polonistycznej(komunikacyjnej i językowej),
 • matematycznej,
 • przyrodniczej,
 • plastyczno – muzyczno – teatralnej,
 • wyrównawczej (korekcyjno – kompensacyjnej, logopedycznej),
 • technologii informacyjnej,
 • emisji głosu,
 • zarządzania placówką,
 • pracy wychowawczej.

Absolwent tych studiów:

 • będzie dysponować wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania i ewaluowania procesu nauczania – uczenia się na I etapie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
 • pozna metody i formy pracy w szkole, jak i w przedszkolu, co pozwoli na twórcze planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Program realizowany jest na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 

Nasze atuty:

 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji,
 • możność założenia własnego przedszkola zarządzanego przez wykwalifikowaną kadrę oświatową,
 • poszerzenie zakresu kompetencji zawodowych pod kierunkiem wykładowców KUL, specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej, psychologów, pedagogów, nauczycieli praktyków, służących doświadczeniem zawodowym.
Liczba semestrów:

III semestry, 370 godz. + 60 godz. praktyki pedagogicznej

 

Zajęcia realizowane w systemie zjazdów sobota-niedziela.

Zajęcia będą realizowane dla grupy w Stalowej Woli i w Tarnowie.

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach)
Kwalifikacje/Umiejętności:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje kwalifikacje do pracy  w klasach I – III SP, przedszkolu oraz w  alternatywnych formach edukacji przedszkolnej. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów, odbycie praktyki oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Dodatkowe warunki przyjęcia:

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunek "pedagogika". 

 

Pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi, tj.: umiejętności plastyczne, muzyczne, brak wad wymowy. 

Dodatkowe informacje:

Rekrutację prowadzimy na dwie grupy w ośrodkach: Stalowa Wola i Tarnów.

Wybrany ośrodek proszę dopisać na kwestionariuszu.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 09:35 - Magdalena Fara