marian_nowak_1_400angielska_flaga_80

Marian NOWAK, ur. 07.05.1955 w Tomaszowie Lubelskim, Studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył w 1980 roku uzyskaniem tytułu magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Cz. S. Bartnika: „Religijny sens dziejów według Hugona Kołłątaja". Po święceniach kapłańskich w 1980 r. pracował w duszpasterstwie katolickim w latach 1980-1982 jako wikariusz i katecheta, podejmuje następnie studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie „Salesianum" w Rzymie. zakończone uzyskaniem w 1988 r. tytułu doktora nauk pedagogicznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu „SALESIANUM".

            Po powrocie do kraju w latach 1989-1991 pracował duszpastersko w Lublinie także jako kapelan Więzienia i Aresztu Śledczego oraz kapelan szpitalny. W tym czasie podejmuje wykłady z pedagogiki na Wydziale Teologicznym oraz z pedagogiki ogólnej i teorii wychowania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Zatrudniony na KUL od r. 1991 najpierw jako wykładowca Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, pełniąc tym samym funkcję wicedyrektora tegoż Instytutu aż do 2001 r., następnie jako asystent i adiunkt w Instytucie Pedagogiki KUL (od r. ak. 1992/93). Od 1997 do 2002 pełnił funkcje wychowawcze w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (przez rok na stanowisku prorektora i od 1998 do 2002 r. - rektora tegoż Seminarium). 15 listopada 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogika - pedagogika ogólna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Podstawy pedagogiki otwartej oraz dorobku. studia teologiczne prof. KUL, w latach 2000-2008 Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL, Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych pedagogicznych - m.in. jest członkiem Prezydium A.C.I.S.E. (Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'Èducation z siedzibą w Paryżu), interesuje się przede wszystkim pedagogiką personalistyczną, jest autorem 4 książek, współautorem i redaktorem 10 książek, autorem około 200 artykułów z zakresu pedagogiki ogólnej, metodologii pedagogicznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury i teorii wychowania

            Interesuje się problemem dialogu interdyscyplinarnego w pedagogice (zwłaszcza w zakresie roli refleksji filozoficznej i teologicznej w pedagogice), pedagogiką ogólną, pedagogiką kultury i dydaktyką, a przede wszystkim personalistyczną pedagogiką chrześcijańską w obrębie której podejmuje dalsze badania naukowe. Ogłosił ponad 200 publikacji z zakresu wymienionych obszarów swoich zainteresowań. Jest autorem 4 książek: 'Giovinezza' ed 'autoformazione' secondo Romano Guardini (Roma, 1989); Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej (Lublin, 1995); Podstawy pedagogiki otwartej (Lublin, 1999); Teorie i koncepcje wychowania (Warszawa, 2008) oraz współredaktorem 10 książek, w tym m.in.: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne (Lublin, 1997), redaktorem Jubileuszowego "Rocznika Nauk Społecznych KUL". Lublin, z. 2, 1996 oraz

Odbył 5-miesięczny (1994/95) staż naukowo-badawczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Katolickiego Uniwersytetu w Louvain (Belgia) pod kierunkiem Prof. M. Hellemans. Współpracuje z szeregiem Towarzystw i Planów Badawczych krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Ogólnej PTP i był współorganizatorem II. Konferencji Zespołu Pedagogiki Ogólnej PTP w Dąbrowicy k/Lublina, której efektem jest publikacja T. KUKOŁOWICZ - M. NOWAK (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin, RW KUL, 1997 oraz VI. Konferencji tego Zespołu w 2007 r. - materiały pokonferencyjne w druku. Od czterech lat jest przewodniczącym Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, reprezentuje Instytut Pedagogiki KUL w ramach Kolokwium Międzynarodowych organizowanych każdego roku przez A.C.I.S.E. (Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'Education), uczestniczył w programie badawczym European Affective Education Network, współpracuje z Zespołem zainteresowanym interdyscyplinarnym kolokwium nad antropologią pedagogiczną, któremu przewodzi Prof. Treml z Hamburga (Universität der Bundeswehr).

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczy w wielorakich pracach i pedagogicznych inicjatywach podejmowanych zarówno przez Kościół katolicki jak też przez środowiska nauczycielskie Lublina i okolic. 

Od roku akademickiego 2000/2001 pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL oraz w latach 2000-2008 był Dyrektorem Instytutu Pedagogiki w Lublinie. Od r. ak. 2003/2004 współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pełniąc funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki tejże szkoły. W ramach tej współpracy zorganizował trzy konferencje naukowe: 2004 r. - na temat Rola szkoły wyższej w środowisku lokalnym; w 2005 r. na temat Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II; w 2006 na temat Praca - Etos - Wychowanie - z konferencji ukazały się publikacje książkowe; w 2007 - Dziecko wiejskie (jest w druku).

 

Jest promotorem w sumie 6 doktoratów:

 1. płk. Dr Tomasz Krzyżak ze Szkoły Orląt w Dęblinie;
 2. dr Miroslav Gejdos' z Rużomberok /Słowacja/;
 3. ks. Dr Zdzisław Brzezinka z Archidiecezji Katowickiej;
 4. dr Piotr Magier - Instytut Pedagogiki KUL
 5. dr Barbara Wolny - Pedagogika - Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli
 6. dr Dorota Bis - Katedra Pedagogiki Rodziny KUL.

Jest recenzentem kilku habilitacji, ponad 20 doktoratów (na KULu i w innych uczelniach); promotorem ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Był współorganizatorem VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w 2007 r. w Lublinie (wraz z prof. Dariuszem Kulinowskim z UMCS) na temat: Moralność - Edukacja - Sfera Publiczna.

 

Jest autorem 3 książek:

 1. 'Giovinezza' ed 'autoformazione' secondo Romano Guardini (Roma, 1989);
 2. Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej (Lublin, 1995);
 3. Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, RW KUL, 1999.
 4. Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Jest współredaktorem 10 książek:

 1. M. NOWAK - T. KUKOŁOWICZ (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne (Lublin, 1997);
 2. M. NOWAK - T. OŻÓG (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Lublin, RW KUL, 2000;
 3. M. NOWAK - T. OŻÓG - A. RYNIO (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003;
 4. Z. KRZYSZOWSKI - M. NOWAK - S. SIECZKA (red.), Z potrzeby serca .... Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu Dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, Lublin, Instytut Wyższej Kultury Religijnej, 2004;
 5. J. MARCHEL - M. NOWAK (red.), Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, Biała Podlaska, Wydawnictwo PWSZ, 2004, s.316;
 6. także redaktorem Jubileuszowego "Rocznika Nauk Społecznych KUL". Lublin, z. 2, 1996.
 7. M. NOWAK - C. KALITA (red.), Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska, PWSZ, 2005.
 8. A. JAWORSKA - B. KASPRZAK - M. NOWAK (ks.) - A. WOJNAROWSKA - M. STANOWSKI (red.), Od teatru do terapii. Tom I: Między teorią a praktyką, Lublin, Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, 2006.
 9. B. KIEREŚ - ks. M. NOWAK - D. OPOZDA (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny, Lublin - Kraków, Poligrafia X.X. Salezjanów (Katedra Pedagogiki Rodziny KUL), 2006.
 10. H. KONOWALUK - M. NOWAK (red.), Praca - etos - wychowanie, Biała Podlaska, PWSZ, 2006.
 11. J. RUTKOWIAK - D. KUBINOWSKI - M. NOWAK (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Lublin, Oficyna Wydawnicza „Verba", 2007.

 

PUBLIKACJE

ksiazka_otwarta_nowak ksiazka_integralne_nowak_rynio_orzog ksiazka_metodologia_nowaknowy-1_321

 

Adresy internetowe:

m.nowak@kuria.lublin.pl; marian.nowak@kul.lublin.pl; m.nowak@futuro.net.pl

tel.: 81-5322082; 609754598

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2008, godz. 10:01 - Tomasz Petkowicz