Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady ogólnouniwersyteckie
 1. Biblia – istota i rola w kulturze   30 E/2 - - ks. dr Arnold Zawadzki
Konwersatoria podstawowe      
 1.

Dyskusja między konsekwencjalizmem i

niekonsekwencjalizmem we współczesnej etyce 
 15 Z/2 - - s. prof. Barbara Chyrowicz
 2.  Współczesne zagadnienia pragamtyzmu  - -  15  Z/2  dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 3.  Starożytne i średniowieczne koncepcje człowieka jako obrazu świata  15  Z/2  -  -  prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 4.  Filozofia Williama Jamesa  -  -  15  Z/2 prof. dr hab. Piotr Gutowski
 5.  Formalizacje dowodu ontologicznego Anzelma z Canterbury  15  Z/2  -  -  dr hab. Paweł Garbacz, prof. KUL
 6.  Nauka a filozofia  -  -  15  Z/2  dr Monika Walczak
 7.  Problem prawdy w filozofii współczesnej  15  Z/2  -  - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk 
 8.  Problem prawa naturalnego w filozofii współczesnej  -  -  15  Z/2  dr Katarzyna Stępień
 Translatorium do wyboru     
 W uzgodnieniu z promotorem należy wybrać jedno translatorium. Translatorium w danym roku jest prowadzone w języku wybranym przez uczestników.      
 1. Translatorium filozoficznych tekstów łacińskich     - 30 Z/4  dr Arkadiusz Gudaniec
 2.  Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych - -  30  Z/4 mgr Karolina Jurak
 Zajęcia do wyboru     

Zajęcia z listy zajęć do wyboru [210 godz.].

Zaliczenie zajęć z oceną w wymiarze 30 godz. = 3 ECTS, zaliczenie zajęć bez oceny w wymiarze 30 godz. = 2 ECTS.

Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.       
1. Wykłady lub lektoraty zaliczone z oceną  60 6 0 - np.
 2. Pozostałe wykłady do wyboru   30 2 120 8 np.
 Wykłady pozakierunkowe do wyboru
Należy wybrać jeden z podanych niżej.  
 1. Psychologia   30 E/2 -  -  dr Małgorzata Artymiak
 2.  Socjologia  30  E/2  - -  zawieszone
       Seminaria magisterskie - należy wybrać jedno

1.

Seminarium dyplomowe  30 Zbo/10 30 Zbo/10  
 Seminaria do wyboru     
 1. Etyka   30  Zbo 30 Zbo zawieszone
 2. Etyka   30 Zbo   30  Zbo  zawieszone
 3.  Etyka szczegółowa 30   Zbo  30  Zbo s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 4. Filozofia społeczna i polityczna   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Jan Kłos, prof. KUL 
 5. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej   30  Zbo  30  Zbo prof. dr hab. Agnieszka Kijewska 
6. Historia filozofii nowożytnej 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Przemysław Gut
 7. Historia filozofii współczesnej   30  Zbo  30  Zbo prof. dr hab. Piotr Gutowski
 8. Historia filozofii w Polsce   30  Zbo  30  Zbo zawieszone
 9. Logika   30  Zbo  30  Zbo  zawieszone
 10. Logika  30  Zbo  30  Zbo zawieszone
11.  Podstawy informatyki  30 Zbo  30  Zbo  zawieszone
 12.  Ogólna metodologia nauk  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL 
 13.  Metodologia filozofii  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL 
14. Teoria poznania: Filozofia umysłu   30  Zbo  30  Zbo zawieszone
 15. Teoria poznania   30  Zbo 30  Zbo dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL 
 16. Metafizyka i antropologia filozoficzna   30  Zbo  30  Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk 
 17.  Filozofia praw człowieka  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Krzysztof Wroczyński 
 18. Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 19. Filozofia religii   30  Zbo  30  Zbo ks. dr hab. Piotr Moskal, prof. KUL 
 20. Filozofia kultury   30  Zbo  30  Zbo  dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 21.  Filozofia sztuki  30  Zbo  30  Zbo  dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL
 ROK II     
 Wykłady ogólnouniwersyteckie      
1. Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II  30 E/2 - - ks. dr Maciej Hułas
Wykłady do wyboru
       

Należy wybrać w porozumieniu z promotorem 180 godz. (15 punktów ECTS) z listy zajęć do wyboru, w tym 90 godz. zaliczyć z oceną (Z lub E) oraz 90 godz. bez oceny (Zbo).

Zaliczenie zajęć z oceną w wymiarze 30 godz. = 3 ECTS, zaliczenie zajęć bez oceny w wymiarze 30 godz. = 2 ECTS.

Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.
 1. Wykłady lub lektoraty zaliczone z oceną   30 E lub Z 60 E lub Z  np.
 2.  Pozostałe wykłady do wyboru  30  Zbo  60  Zbo  np.
     Wykłady pozakierunkowe do wyboru
Należy wybrać jeden z podanych niżej.
 1.  Informatyka  30 E/4 - - dr hab. Zdzisław Dywan, prof. KUL
 2.  Etnologia  30  E/4  -  -  dr Małgorzata Gruchoła

       Translatorium do wyboru

W uzgodnieniu z promotorem należy wybrać jedno translatorium. Translatorium w danym roku jest prowadzone w języku wybranym przez uczestników

1.  Translatorium filozoficznych tekstów łacińskich  30  Z/4 - - dr Arkadiusz Gudaniec
 2. Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych   30 Z/4  -  - dr Roman Majeran

       Seminarium magisterskie

(seminarium dyplomowe wybrane na I roku)

 1.  Seminarium dyplomowe 30 Zbo/7  30 Zbo/8  
 Lista seminariów znajduje się w programie I roku.     
       Praca magisterska
   Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego -  10 -  10  
 LISTA ZAJĘĆ DO WYBORU     
 Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.      
 Wykłady     
 1.  Wybrane zagadnienia z myśli filozoficznej Karola Wojtyły / Jana Pawła II  15 Zbo 15 Zbo/E  zawieszony
 2. Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych   30  Zbo/E - - dr Kazimierz Krajewski
 3.  Wybrane zagadnienia z etyki współczesnej  30  Zbo/E  -  - s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz 
 4.  Wybrane zagadnienia z historii doktryn społecznych i politycznych  30  Zbo/E  -  - dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 5.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej  30  Zbo/E  -  -  dr Monika Komsta
 6. Wybrane zagadnienia z historii filozofii średniowiecznej: Koncepcja ratio w filozofii średniowiecznej   -  - 30 Zbo/E   prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 7. Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej   30  Zbo/E  - - dr hab. Przemysław Gut
 8. Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej   -  -  30 Zbo/E   dr Maksymilian Roszyk
 9. Wybrane zagadnienia z historii filozofii w Polsce   30  Zbo/E  -  - zawieszone
 10.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii chińskiej  30  Zbo/E  -  - dr hab. Paweł Sajdek 
 11. Wybrane zagadnienia z historii filozofii indyjskiej  -  -  30  Zbo/E  dr hab. Paweł Sajdek
 12 Wybrane zagadnienia z logiki formalnej   -  -  30 Zbo/E zawieszone
 13. Wybrane zagadnienia z logiki filozoficznej   30  Zbo/E  -  -  dr Anna Kozanecka-Dymek 
 14.  Wybrane zagadnienia z podstaw informatyki  30  Zbo/E  -  - dr hab. Piotr Kulicki
 15.  Wybrane zagadnienia z teorii poznania  -  -  30  Zbo/E zawieszony
 16.  Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu i języka  -  -  30  Zbo/E  dr hab. Marek Lechniak
 17. Wybrane zagadnienia z metodologii nauk i semiotyki - -  30 Zbo/E   ks. dr Robert Kublikowski
18. Selected topics in ethics of science
(Wybrane zagadnienia z etyki nauki - wykład w j. ang.) 
 -  -  30 Zbo/E  dr hab. Ewa A. Lekka-kowalik, prof. KUL
 19. Selected topics in analytical philosophy (Wybrane zagadnienia z filozofii analitycznej - wykład w j. ang.)   30 Zbo/E   -  - dr Rafał Wierzchosławski
 20.  Wybrane zagadnienia z metodologii filozofii i nauk społecznych  -  -  30  Zbo/E dr Piotr Lipski
 21.  Wybrane zagadnienia z metafizyki  30  Zbo/E -  - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk 
 22.  Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej  -  - 30 Zbo/E  dr Arkadiusz Gudaniec
 23. Wybrane zagadnienia z filozofii Boga  - -  30  Zbo/E dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 24.  Wybrane zagadnienia z filozofii religii  30  Zbo/E  -  -  dr Marek Piwowarczyk
 25. Wybrane zagadnienia z filozofii sztuki   -  -  30  Zbo/E  dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL
 26.  Wybrane zagadnienia z filozofii kultury  -  -  30  Zbo/E zawieszone
 27.  Selected topics in philosophy of culture: Philosophy of education (Wybrane zagadnienia z filozofii kultury: Filozofia edukacji - wykład w j. ang.)  30  Zbo/E  -  -  dr Imelda Chłodna
 28. Wybrane zagadnienia z filozofii praw człowieka i prawa   30  Zbo/E  -  - dr Katarzyna Stępień
 29. Filozoficzne podstawy przyrodoznawstwa   -  -  30  Zbo/E zawieszony
 30.  Dydaktyka filozofii (osoby zaliczające wykład na ocenę zobowiązane są do zaliczenia ćwiczeń Dydaktyka filozofii)  30  Zbo/E  -  - dr Jacek Frydrych
       Gościnne wykłady monograficzne do wyboru (w j. angielskim)
 1. Rev. S. Kamiński Memorial Lectures (Wykłady im. ks. Stanisława Kamińskiego) - -  30 Zbo/E prof. John Haldane
 2. Rev. J. Woroniecki Memorial Lectures (Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego)   -  -  30  Zbo/E prof. Raymond Dennehy
 3. Karol Wojtyła Memorial Lectures   30 Zbo/E - -  prof. Josef Seifert
Zajęcia ćwiczeniowe      
Konwersatoria      
1. Doktryna Jana Pawła II  15  Z  15 Z ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL 
 2.  Teoria działania  15  Z  15  Z  dr hab. Przemysław Gut
 3.  Filozofia gospodarki  -  -  30  Z  zawieszone
 4.  Prakseologia  30  Z  -  - zawieszone
 5.  Sztuka retoryki  -  -  30  Z ks. mgr Marcin Sieńkowski
 Ćwiczenia     
 1. Metodologia nauk społecznych  - -  30 Z mgr Arkadiusz Błachut
 2.  Elementy programowania w języku PL/SQL  -  -  30  Z zawieszone 
 3.  Filozofia religii  30  Z  -  - mgr Anna Czajczyk 
 4.  Nauki pomocnicze historii filozofii  -  - 30  Z zawieszone
 5.  Dydaktyka filozofii (Studenci realizujący specjalizację
nauczycielską z filozofii mogą odbyć te
zajęcia na roku II)
30 Z 30 Z  zawieszone
 Lektoraty do wyboru     
 1. Język grecki I  30 Z  30 Z  zawieszone
 2.  Sanskryt I  30  Z  30  Z dr hab. Paweł Sajdek 
 3.  Sanskryt II  30  Z  -  -  dr hab. Paweł Sajdek
 4.  Język grecki II  30  Z  -  -  zawieszone
 5.  Język łaciński II  30  Z  - -  zawieszone
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2013, godz. 09:04 - Ewa Grygierzec