studia stacjonarne i niestacjonarne
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I

(cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2012/2013)

Zasady odbywania studiów doktoranckich
Doktorant zobowiązany jest w trakcie 4-letnich studiów doktoranckich do zrealizowania poniższego programu studiów:       
1.

Udział w seminarium doktoranckim (promotorskim) w wymiarze 30 godz. w ciągu roku:

 • rok I-III: semestr zimowy – 15 godz./3ECTS; semestr letni – 15 godz./3ECTS;
 • rok IV: semestr zimowy – 15 godz./4ECTS; semestr letni – 15 godz./4ECTS;

Łącznie: 120 godz./ 26 ECTS

2.

Uzyskanie zaliczenia (w formie egzaminu) z jednego spośród wykładów monograficznych, w wymiarze 30 godz. rocznie, przewidzianych dla doktorantów:

 • rok I-IV: 30 godz. w I lub II semestrze/ 2 ECTS

Łącznie: 120 godz./ 8 ECTS

3.

Uzyskanie zaliczenia (w formie egzaminu) z zajęć uzgodnionych z promotorem, w wymiarze 30 godzin rocznie, wybranych spośród wykładów monograficznych na Wydziale Filozofii:

 • 30 godz. w I lub II semestrze/ 2 ECTS

Łącznie: 120 godz./ 8 ECTS

4.

Uzyskanie zaliczenia (w formie zaliczenia bez oceny) z zajęć uzgodnionych z promotorem, w wymiarze 30 godzin w ciągu roku wybranych spośród wykładów (monograficznych lub innych) lub różnych od seminariów na stopniu III lub II prowadzonych na Wydziale Filozofii, w tym ramach całych studiów doktoranckich należy odbyć co najmniej 30 godz. zajęć w języku obcym oferowanych na Wydziale. Za zgodą Dziekana doktorant może zrealizować zajęcia w języku obcym na innym wydziale, o ile macierzysty wydział nie oferuje zajęć w wybranym przez doktoranta języku:

 • rok I-IV: 30 godz. w I lub II semestrze/ 1 ECTS

Łącznie: 120 godz./ 4 ECTS

5.

Uzyskanie zaliczenia (w formie zaliczenia bez oceny) praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godz. rocznie. Praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą mieć formę:

a. powierzenia zajęć dydaktycznych

b. uczestniczeniu w ich prowadzeniu (asystentury w prowadzeniu zajęć pracownika  naukowego Wydziału Filozofii)

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a. konspekty z 10 godz. zajęć dydaktycznych rocznie

 • rok I-IV: 10 godz. z I lub II semestru/ 2 ECTS

Łącznie: 40 godz./ 8 ECTS

b. formularze hospitacyjne (1 na semestr). Hospitacje powinny być przeprowadzane przez samodzielnych pracowników naukowych.

Dokumentacja praktyk przechowywana jest w teczce doktoranta.

6.

Uzyskanie zaliczenia w formie egzaminu z zajęć:

 • Dydaktyka szkoły wyższej (wykład) -  30 godz. / 2 ECTS
 • Dobre obyczaje w nauce (wykład) -  30 godz. / 2 ECTS
 • wykład z wybranej dyscypliny dodatkowej (historia, ekonomia, socjologia, psychologia) - 30 godz. /2 ECTS
Łączny wymiar zajęć objętych programem studiów odpowiada 60 ECTS.
ROK II - IV
Zasady odbywania studiów doktoranckich
1.  Udział w seminarium promotorskim (stopień III lub II) w wymiarze 30 godz. w ciągu roku.
 2. Uzyskanie zaliczenia z zajęć uzgodnionych z promotorem, w wymiarze 60 godzin w ciągu roku wybranych spośród: wykładów (monograficznych lub innych) lub różnych od promotorskiego seminariów na stopniu III lub II prowadzonych na Wydziale Filozofii, w tym co najmniej 30 godzin zakończonych egzaminem.
 3. Na wniosek studenta-doktoranta poparty przez promotora dziekan może udzielić zgody na zaliczanie zajęć na innych wydziałach KUL.
 4.

Uzyskanie zaliczenia (w formie egzaminu) jednego spośród poniższych wykładów monograficznych, w wymiarze 30 godz., przewidzianych dla doktorantów, tj.:

 • Wybrane zagadnienia z filozofii przyrody
 • Wybrane zagadnienia z metafizyki, antropologii, filozofii Boga i religii, filozofii kultury i sztuki, filozofii praw człowieka i prawa
 • Wybrane zagadnienia z teorii poznania, metodologii filozofii,  logiki, semiotyki i metodologii nauk
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, współczesnej, w Polsce
 • Wybrane zagadnienia z etyki, etyki szczegółowej i etyki społeczno-politycznej
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w ramach praktyk) w wymiarze do 90 godzin w ciągu roku (tylko w wypadku uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich) lub uczestniczenie w ich prowadzeniu (uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich) w wymiarze 2 godzin w ciągu roku.
Rozkład zajęć
ROK I-IV
Wykłady monograficzne przewidziane dla doktorantów
1. Wybrane zagadnienia z filozofii przyrody: Koncepcja kosmosu chtonicznego  -  -  30 E  dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL
 2.  Wybrane zagadnienia z metafizyki, antropologii, filozofii Boga i religii, filozofii kultury i sztuki, filozofii praw człowieka i prawa  30 E  -  - dr hab. Krzysztof Wroczyński
 3. Wybrane zagadnienia z teorii poznania, metodologii filozofii,  logiki, semiotyki i metodologii nauk   -  -  30 E  dr hab. Jacek Wojtysiak
 4. Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, współczesnej, w Polsce  30  E - - dr hab. Przemysław Gut
 5. Wybrane zagadnienia z etyki, etyki szczegółowej i etyki społeczno-politycznej  30 E  - -  ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Seminaria doktoranckie
1. Etyka 15 Zbo 15 Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2. Etyka 15 Zbo 15 Zbo ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL
3. Etyka szczegółowa 15 Zbo 15 Zbo s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4. Filozofia społeczna i polityczna 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
5. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 15 Zbo 15 Zbo prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
6. Historia filozofii nowożytnej 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Przemysław Gut
7. Historia filozofii współczesnej 15 Zbo 15 Zbo prof. dr hab. Piotr Gutowski
8. Historia filozofii w Polsce 15 Zbo 15 Zbo ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
9. Logika 15 Zbo 15 Zbo ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
10. Logika 15 Zbo 15 Zbo zawieszone
11. Podstawy informatyki 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Zdzisław Dywan, prof. KUL
12. Ogólna metodologia nauk 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
13. Metodologia filozofii 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL
14. Teoria poznania: Filozofia umysłu 15 Zbo 15 Zbo zawieszone
15. Teoria poznania 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
16. Metafizyka i antropologia filozoficzna 15 Zbo 15 Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17. Filozofia praw człowieka 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Krzysztof Wroczyński
18. Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL
19. Filozofia religii 15 Zbo 15 Zbo ks. dr hab. Piotr Moskal, prof. KUL
20. Filozofia kultury 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
21. Filozofia sztuki 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL
22. Filozofia przyrody nieożywionej 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL
23. Filozofia kosmologii 15 Zbo 15 Zbo

zawieszone

24. Filozofia nauk przyrodniczych 15 Zbo 15 Zbo

zawieszone

25. Kosmologia współczesna 15 Zbo 15 Zbo

zawieszone

26. Biofilozofia 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
27. Biologia teoretyczna i ewolucjonizm 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Józef Zon, prof. KUL
28. Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska 15 Zbo 15 Zbo dr hab. Zbigniew Wróblewski
 LISTA ZAJĘĆ DO WYBORU     
 Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.      
 Wykłady
 1.  Wybrane zagadnienia z myśli filozoficznej Karola Wojtyły / Jana Pawła II  15 Zbo 15 Zbo/E  zawieszony
 2. Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych   30  Zbo/E - - dr Kazimierz Krajewski 
 3.  Wybrane zagadnienia z etyki współczesnej  30  Zbo/E  -  - s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 4.  Wybrane zagadnienia z historii doktryn społecznych i politycznych  30  Zbo/E  -  - dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 5.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej  30  Zbo/E  -  -  dr Monika Komsta
 6. Wybrane zagadnienia z historii filozofii średniowiecznej: Koncepcja ratio w filozofii średniowiecznej   -  - 30 Zbo/E  prof. dr hab. Agnieszka Kijewska 
 7. Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej   30  Zbo/E  - -  dr Przemysław Gut
 8. Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej   -  -  30 Zbo/E 

dr Maksymilian Roszyk

 9. Wybrane zagadnienia z historii filozofii w Polsce   30  Zbo/E  -  - zawieszone
 10.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii chińskiej  30  Zbo/E  -  -  dr hab. Paweł Sajdek
 11. Wybrane zagadnienia z historii filozofii indyjskiej  -  -  30  Zbo/E  dr hab. Paweł Sajdek
 12 Wybrane zagadnienia z logiki formalnej   -  -  30 Zbo/E zawieszone
 13. Wybrane zagadnienia z logiki filozoficznej   30  Zbo/E  -  - dr Anna Kozanecka-Dymek 
 14.  Wybrane zagadnienia z podstaw informatyki  30  Zbo/E  -  - dr hab. Piotr Kulicki
 15.  Wybrane zagadnienia z teorii poznania  -  -  30  Zbo/E zawieszony 
 16.  Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu i języka  -  -  30  Zbo/E dr hab. Marek Lechniak 
 17. Wybrane zagadnienia z metodologii nauk i semiotyki  - -  30 Zbo/E   ks. dr Robert Kublikowski
18. Selected topics in ethics of science
(Wybrane zagadnienia z etyki nauki - wykład w j. ang.) 
 -  -  30 Zbo/E   dr hab. Ewa A. Lekka-Kowalik, prof. KUL
 19. Selected topics in analytical philosophy (Wybrane zagadnienia z filozofii analitycznej - wykład w j. ang.)   30 Zbo/E   -  - dr Rafał Wierzchosławski
 20.  Wybrane zagadnienia z metodologii filozofii i nauk społecznych  -  -  30  Zbo/E  dr Piotr Lipski
 21.  Wybrane zagadnienia z metafizyki  30  Zbo/E -  -  ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 22.  Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej  -  - 30 Zbo/E   dr Arkadiusz Gudaniec
 23. Wybrane zagadnienia z filozofii Boga  - -  30  Zbo/E dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 24.  Wybrane zagadnienia z filozofii religii  30  Zbo/E  -  - dr Marek Piwowarczyk 
 25. Wybrane zagadnienia z filozofii sztuki   -  -  30  Zbo/E dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL
 26.  Wybrane zagadnienia z filozofii kultury  -  -  30  Zbo/E  zawieszone
 27.  Selected topics in philosophy of culture: Philosophy of education (Wybrane zagadnienia z filozofii kultury: Filozofia edukacji - wykład w j. ang.)  30  Zbo/E  -  - dr Imelda Chłodna 
 28. Wybrane zagadnienia z filozofii praw człowieka i prawa   30  Zbo/E  -  - dr Katarzyna Stępień
 29. Filozoficzne podstawy przyrodoznawstwa   -  -  30  Zbo/E zawieszony
 30. Wybrane zagadnienia z relacji między nauką a religią: Nauka i religia po Darwinie cz.1 30 Zbo/E - -  ks. dr Marek Słomka
 31.  Wybrane zagadnienia z relacji między nauką a religią: Nauka i religia po Darwinie cz.2  -  - 30 Zbo/E   ks. dr Marek Słomka
 32.  Wybrane zagadnienia z biologii teoretycznej i ewolucjonizmu: Pogranicza biologii i medycyny. Aspekt naukowy i filozoficzny  30 Zbo/E - -  dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 33.  Wybrane zagadnienia z filozofii kosmologii: Czynnik empiryczny w kosmologiach dedukcyjnych cz. 2  - - 30  Zbo/E  ks. dr Dariusz Dąbek
 34.  Wybrane zagadnienia z filozofii biologii: Minimalny system żywy  - -  30  Zbo/E  dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
 35.  Wybrane zagadnienia z biofilozofii  30  Zbo/E  30 Zbo/E zawieszony
 36.  Wybrane zagadnienia z filozofii przyrody ożywionej  - -  30 Zbo/E  zawieszony
 37.  Wybrane zagadnienia z kosmologii i filozofii kosmologii 30 Zbo/E  - -  zawieszony
 38.  Wybrane zagadnienia z kosmofilozofii 30 Zbo/E      zawieszony
 39.  Wybrane zagadnienia z metodologii i epistemologii nauk przyrodniczych  -  -  30  Zbo/E zawieszony
 40.  Wybrane zagadnienia z logicznych podstaw przyrodoznawstwa: Twierdzenia Gödla oraz ich interpretacje filozoficzne 30 Zbo/E  - -  ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
 41.  Dydaktyka filozofii (osoby zaliczające wykład na ocenę zobowiązane są do zaliczenia ćwiczeń Dydaktyka filozofii)  30  Zbo/E  -  -  dr Jacek Frydrych
       Gościnne wykłady monograficzne do wyboru (w j. angielskim)
 1. Rev. S. Kamiński Memorial Lectures (Wykłady im. ks. Stanisława Kamińskiego) - -  30 Zbo/E prof. John Haldane 
 2. Rev. J. Woroniecki Memorial Lectures (Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego)   -  -  30  Zbo/E prof. Raymond Dennehy
 3. Karol Wojtyła Memorial Lectures   30 Zbo/E - -  prof. Josef Seifert
 Ćwiczenia     
1.  Dydaktyka filozofii 30 Z 30 Z dr Jacek Frydrych
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013, godz. 08:50 - Anna Starościc