Ordo Presbyterorum I Prezbiterium (Grono kapłańskie)


Streszczenie


Ordo presbyterorum i prezbiteria nie są rzeczywistościami odpowiednio różnymi, gdyż Ordo presbyterorum istnieje i realizuje się w całości wszystkich prezbiteriów. Wszyscy prezbiterzy wchodzą sakramentalnie w skład Ordo presbyterorum i jednocześnie konkret-nych prezbiteriów, w których Ordo presbyterorum realizuje się egzystencjalnie. Dlatego prezbiterzy nie posiadają „dwóch” oddzielnych przynależności ani też „podwójnej” przyna-leżności, lecz przynależność sakramentalną jedyną i „jednoczesną” do Ordo presbyterorum i swoich prezbiteriów. Węzeł sakramentalny, „numerycznie jeden”, powoduje jednocze-sną przynależność do Ordo presbyterorum i prezbiteriów. na mocy tego samego i jednego tytułu sakramentalnego, tak samo sakramentalna i bezpośrednia jest przynależność do Ordo presbyterorum, jak i do prezbiterium, w którym Ordo presbyterorum istnieje i realizuje się

 

 

COLLEGE OF PRIESTS


Summary

 

Ordo presbyterorum and Presbyterium are not distinct realities, because Ordo presbyterorum exist and is realised in the whole of all Presbyteria. Sacramentally, all presbyters are part of Ordo presbyterorum and simultaneously of particular Presbyteria, in which Ordo presbyterorum is realised existentially. That is why presbyters do not posses ‘two’ separate kinds of membership, nor ‘double’ membership, but the sacramental, single, and ‘simultaneous’ membership of Ordo presbyterorum and their Presbyteria. This sacramental bond alone causes simultaneous membership of Ordo presbyterorum and Presbyteria. Pursuant to the same and single sacramental title, the membership of Ordo presbyterorum is sacramental and direct and so is the membership of Presbyterium, in which Ordo presbyterorum exist and is realised.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 12:10 - Natalia Haniewska