WAŻNE INFORMACJE:

Szanowni Państwo - Studenci Psychologii WJŻ i BiP, 
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną i czynnościami służącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 11 marca 2020 r. kształcenie zostaje kontynuowane w formie zdalnej.
 
Wszystkich Państwa prosimy o pobieranie materiałów elektronicznych, które będą pojawiać się regularnie - zgodnie z rozkładem zajęć od 12.03.2020 na e-KUL w zakładce Moodle w kursach oznaczonych nazwą przedmiotu.
 
Jeżeli do kogoś nie dotarła informacja (zadania, materiały), prosimy o natychmiastowy kontakt na adres mailowy Prowadzącego zajęcia.
 
Wszystkie kontakty do Pracowników i Doktorantów Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych znajdą Państwo na stronie internetowej:
 
Prosimy też o śledzenie informacji na stronie katedry oraz na mailach grupowych.
 
Z pozdrowieniami,
Pracownicy i Doktoranci Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych
 

 

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych powołana została w roku 1995. Pracownikami Katedry są Prof. dr hab. Andrzej Sękowski, dr Barbara Cichy-Jasiocha oraz dr Martyna Płudowska. Ponadto w prowadzonych badaniach uczestniczy 10 doktorantów. Zakres podejmowanych badań dotyczy problematyki inteligencji, zdolności, twórczości, a także osobowości. W latach 1999-2018 Kierownik Katedry pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2018 roku jest członkiem Prezydium ZG PTP, zaś od 1999 roku jest redaktorem naczelnym Przeglądu Psychologicznego, najstarszego w Polsce, prestiżowego pisma psychologicznego, które wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Towarzystwo Naukowe KUL. Redakcja Pisma znajduje się w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Należy wspomnieć, że pismo to posiada najwyższą kategorię w klasyfikacji dokonanej przez Komitet Badań naukowych. Pracownicy katedry są ponadto członkami redakcji międzynarodowych i krajowych czasopism psychologicznych.

Podejmowane przez pracowników Katedry badania dotyczą między innymi osób wybitnie zdolnych, predyktorów wybitnych osiągnięć, diagnozy inteligencji i osiągnięć, a także kompetencji. Psychologia różnic indywidualnych podejmuje wiele zagadnień, ale zawsze kładzie nacisk na specyfikę indywidualności każdego człowieka. Dostrzeżenie tej indywidualności jest warunkiem respektowania prawa człowieka do rozwoju i wolności. Podejmowane są w związku z tym takie zagadnienia jak: mądrość, sukces, zadowolenie z życia osobistego. Jednym z ważnych zagadnień jest znalezienie takiego sposobu życia, który pozwoli człowiekowi na osiągnięcie harmonii świata intelektu, emocji i wartości. Często stawiane pytania służą uzyskaniu odpowiedzi, jak zachować równowagę między potrzebą osiągnięć, dążeniem do kariery, zorientowaniem na pracę i sukces a potrzebami egzystencjalnymi i uczuciowymi.
Drugi nurt badań dotyczy osobowości. Związany jest on ze współpracą z twórcami koncepcji osobowości, zwanej Wielka Piątką (Big Five). Wspólne badania z R. McCrea i zespołem badaczy z kilkudziesięciu krajów świata zaowocowały współautorstwem publikacji w najbardziej cenionych na świecie czasopismach naukowych, jak Science czy Personality and Social Psychology, a także renomowanych krajowych czasopismach naukowych. Należy wspomnieć o trwającej kilka lat współpracy z Katedrą Psychologii Różnic Indywidualnych na Uniwersytecie w Bielefeld. Efektem tej współpracy są publikacje dotyczące skal badających style komunikowania się i osobowości.

Pracownicy Katedry byli stypendystami Fundacji Fulbrighta, Humboldta i Fundacji Kościuszkowskiej. Roczny pobyt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Yale zaowocował badaniami prowadzonymi we współpracy z prof. R. J. Stenbergiem na temat struktury inteligencji, zaś dwuletni pobyt na Uniwersytecie im. Ludwika Maximiliana w Monachium umożliwił przeprowadzenie wspólnie z profesorem K. Hellerem i jego zespołem badań porównawczych wybitnie zdolnej młodzieży w Niemczech

Prowadzone przez pracowników Katedry badania mają przede wszystkim walor poznawczy. Nie można jednak zapomnieć o ich wartości aplikacyjnej. Należy podkreślić trwającą od przeszło 10 lat współpracę Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. W ramach tej współpracy każdego roku prowadzone są zajęcia psychologiczne ze stypendystami Funduszu, którzy są laureatami najbardziej prestiżowych olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Można powiedzieć, że wybitnie zdolna młodzież bardzo potrzebuje tego typu zajęć, o charakterze psychologicznym. W tym miejscu teoria spotyka się z praktyką. Przekonanie o znaczeniu teoretycznym i aplikacyjnym prowadzonych badań stanowi istotny motyw do podejmowania przez pracowników Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych nowych i ważnych zadań.

(Oprac. Prof. dr hab. Andrzej Sękowski)

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020, godz. 12:08 - Barbara Cichy-Jasiocha