PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2012, TOM 55, NR 2
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2012, Vol. 55 (2)

 

Numer tematyczny
"Między podejściem ilościowym a jakościowym w badaniach nad osobowością"

Redaktor numeru: Mariola Łaguna, Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

 

Thematic Issue

"Between quantative and qualitative approaches in personality research"

Editors of the Issue

Mariola Laguna, Katarzyna Stemplewska-Zakowicz

 

1. Możliwości łączenia podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach nad osobowością

Mariola Łaguna, Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Combining quantitative and qualitative approaches in personality studies


2. Model mieszanych metod, czyli o przyczynach i skutkach pewnej metodologicznej rewolucji

Władysław Jacek Paluchowski

Mixed methods research design: The causes and effects of some methodological revolution


3. Architektura osobowości – od konstrukcji po ornamenty

Piotr K. Oleś

From construction to the ornaments

 

4. Od teorii wartościowania i Metody Konfrontacji z Sobą do analizy typów wewnętrznych rozmówców
Małgorzata Puchalska-Wasyl

From valuation theory and self-confrontation method to analysis of types of internal interlocutors

 

5. Samoocena i nadzieja a formalne właściwości projektów osobistych

Mariusz Zięba

Self-esteem, hope and formal characteristics of personal projects

 

6. Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką

Anna Cierpka

Self picture of homosexually oriented people. Narrative researches as an a chance of meeting nomothetic and idiographic

 

7. Automatyczna analiza tekstu: polska adaptacja programu LIWC Jamesa Pennebakera

Bartosz Szymczyk, Wojciech Żakowicz, Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Computerized text analysis: Polish adaptation of James Pennebaker’s LIWC dictionary

 

8. Recenzje/Reviews

Bartosz Zalewski, Hubert Suszek,

Uwe Flick, „Jakość w badaniach jakościowych” tł. Paweł Tomanek
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

 

9. Sprawozdania/Reports

Bartosz Zalewski

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” Poznań, 11 czerwca 2011 roku

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:54 - Barbara Cichy-Jasiocha