PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2012, TOM 55, NR 3
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2012, Vol. 55 (3)

 

1. Siła nadziei podstawowej, poziom samooceny i typ więzi między ludźmi a odczuwanie i wybaczanie krzywd – badanie autobiograficzne

Eufrozyna Gruszecka, Jerzy Trzebiński

The Strength of Basic Hope, the Level of Self-Esteem, and the Type of Bonds Between People as Related to the Perception and Forgiveness of Wrongs: An Autobiographical Study

 

2. Spójność pojęciowa komunikatu perswazyjnego: rola prywatnych teorii rzeczywistości, wyuczonej bezradności i afektu

Magdalena Gąsiorowska, Alicja Grochowska

The Conceptual Coherence of a Persuasive Message: The Role of Brand Knowledge, Learned Helplessness, and Affect

 

3. Właściwości psychometryczne polskiej wersji językowej skali do pomiaru stylu przywiązania w dorosłości the Revised Adult Attachment Scale (RAAS)

Katarzyna Adamczyk

The Psychometric Properties of the Polish-language Version of the Revised Adult Attachment Scale (RAAS)

 

4. Wpływ rodziny na skłonność do kupowania

Niesiobędzka Małgorzata

The impact of the family on compulsive buying

      

5. Uwaga kierowana emocjami: o wykrywaniu pozytywnych i negatywnych obrazów
Monika Pawłowska

Emotions directing attention: on detecting negative and positive images

 

6. Czynnik ludzki w lotnictwie

Ryszard Makarowski

The human factor in aviation

 

7. Recenzje/Reviews

Agata Kapeluszny

Joanna Radoszewska, „Ucieleśnienie. Psychiczne uwarunkowania oty­łości u dzieci i osób w wieku dorastania” Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2011, ss. 223

 

8. Sprawozdania/Reports

Piotr Haładziński

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” Poznań, 11 czerwca 2011 roku

 

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:55 - Barbara Cichy-Jasiocha