Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 7/POKL/9.2/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Typy projektów:

 

W ramach konkursu mogą być realizowane projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie obejmujące następujący typ projektów:

- współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.

 

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Termin naboru: od dnia 17 września 2012 r. do dnia 17 października 2012 r.

 

Alokacja na konkurs: 5 000 000,00 zł.

 

Kryteria dostępu:

  1. Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.
  2. Wartość komponentu współpracy ponadnarodowej stanowi nie więcej niż 60% wartości projektu.
  3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
  4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
  5. Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3.

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja_konkursowa_9.2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2012, godz. 09:47 - Beata Kaczan