3-4 (47-48) 2011 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

ELŻBIETA CZARNY, JERZY MENKES, MARCIN MENKES

Ekonomiczna analiza prawa ochrony klimatu – wybrane problemy (streszczenie)

An Economic Analysis of Climate Protection Law. Selected Problems (summary)

Экономический анализ закона о защите климата – избранные вопросы (pезюме)

 

KATARZYNA HOLY, ILONA TOPA

Współczesne mechanizmy sprawiedliwości tranzytywnej (streszczenie)

Present-Day Mechanisms of Transitional Justice (summary)

Современные механизмы транзитивного правосудия (pезюме)

 

MAGDALENA KISAŁA

Możliwości zastosowania zarządzania jakością w ochronie środowiska – wybrane zagadnienia (streszczenie)

The Applicability of Quality Management in Environmental Protection. Selected Problems (summary)

Возможности использования управления качеством в области охраны окружающей среды – избранные вопросы (pезюме)

 

TOMASZ KISZKA

Ochrona prawa własności w świetle dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 roku (streszczenie)

Protection of Ownership Rights under the Decree of the Polish Committee of National Liberation on Agricultural Reform of 6 September 1944 (summary)

Охрана права собственности на основе декрета ПКНО о проведении земельной реформы от 6 сентября 1944 года (pезюме)

 

CZESŁAW PAWEŁ KŁAK

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (streszczenie)

The Personal and Objective Scope of the Act of 17 June 2004 on the Complaint against the Breach of Party's Right to Examine the Case Without Unjustified Delay (summary)

Объективная и субъективная сферы закона от 17 июня 2004 г. о жалобе на нарушение права стороны на рассмотрение дела без обоснованной просрочки (pезюме)

 

MIROSŁAW PAWEŁCZYK

Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony powietrza w działalności przedsiębiorstw energetycznych (streszczenie)

The legal and economic aspects of air protection in the activities of energy enterprises (summary)

Правовые и экономические аспекты охраны атмосферы в деятельности энергетических предприятий (pезюме)

 

MARTA PIETRAS-EICHBERGER

Zwalczanie terroryzmu w świetle prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej (streszczenie)

Combating Terrorism in the Light of Public International Law and EU Law (summary)

Борьба с терроризмом в международном публичном праве и праве Европейского Союза (pезюме)

 

MAŁGORZATA POLKOWSKA

Pojęcie i zakres prawa kosmicznego (streszczenie)

The Concept and Scope of Space Law (summary)

Понятие и область космического права (pезюме)

 

TOMASZ RAKOCZY

Nieobecność uczestników zawarcia związku małżeńskiego w rozumieniu prawa polskiego i kanonicznego (streszczenie)

The Absence of the Participants of the Contracting of Marriage under Polish and Canon Law (summary)

Отсутствие лиц, участвующих в заключении брачного союза, в польском и каноническом праве (pезюме)

 

TOMASZ SIENKIEWICZ

Zasada prawdy materialnej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Studium jednego przypadku (streszczenie)

The Principle of Material Truth in the Proceedings for an Offence. Case analysis (summary)

Принцип материальной истины в производстве дел о правонарушениях (pезюме)

 

HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA

Czy potrzebna jest zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? (streszczenie)

Does the Act on the Constitutional Tribunal Need Amendment? (summary)

Нужно ли изменять закон о Конституционном Трибунале? (pезюме)

  

GIORGIO FELICIANI

La laicità dello stato negli insegnamenti di Benedetto XVI (streszczenie)

Secularism of a State in the Works of Pope Benedict XVI (summary)

Светское государство в учениях Бенедикта XVI (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

JERZY MIGDAŁ, Europejska Karta Więzienna (Rezolucja nr 1747/2006).

 

BOGDAN SEKŚCIŃSKI, Ludwik Stanisław Szuba, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954). Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2009, ss. 413. (Artykuł recenzyjny).

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Sudiebnik wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka z 1468 r. – pierwszy zbiór przepisów z zakresu prawa karnego i postępowania sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim (tłum. Leszek Ćwikła).

 

List Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu o sposobach obchodzenia Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ustanowionego dekretem Inter mirifica, 14 czerwca 1966 r. (tłum. Grzegorz Delmanowicz).

 

 

RECENZJE

 

W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, J. Krzywda, P. Majer, B. W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, t. III, cz. 2, red. J. Krukowski, Poznań 2011, ss. 490. (rec. Grzegorz Delmanowicz).

 

M. Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 408. (rec. Artur Lis).

 

P. Marzec (red.), J. Nikołajew, Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów, Tomaszów Lubelski-Lublin 2009, ss. 408. (rec. Henryk Misztal).

 

SPRAWOZDANIA

 

Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa (Konferencja naukowa, Lublin, 12 listopada 2010 r. ) (Agnieszka Parol).

 

Prawo a informacja ( IV Konferencja naukowa z cyklu Elektroniczneaspekty wymiaru sprawiedliwości, Lublin, 12 kwietnia 2011 r.) (Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec)

 

5. Jahrestreffen der Jungen Romanisten (Międzynarodowa konferencja naukowa, Graz, 3-4 lipca 2011 r.) (Maciej Jońca).

 

Polscy prawnicy w świecie (Międzynarodowa konferencja naukowa, Olsztyn-Ramsowo,
9-11 września 2011 r.) (Martyna Seroka).

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 12:48 - Magdalena Sawa