Ks. mgr lic. Michał Czelny - asystent

 

Życiorys naukowy

Kapłan Archidiecezji Przemyskiej obrz. łac. W latach 1996-2002 odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Obronił pracę magisterską pt. „Nabożeństwa Oazy Nowego Życia II stopnia”, napisaną  pod kierunkiem ks. dra Józefa Sroki, na Papieskim Instytucie Teologicznym w Krakowie (afiliacja Seminarium Duchownego w Przemyślu pod PAT w Krakowie) uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii. W latach 2005-2007 odbył studia magistersko-licencjackie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Obronił pracę magisterską pt. „Status prawny i funkcjonowanie katolickiego Stowarzyszenia UNUM”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego. W 2007 obronił licencjat z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W latach 2007-2011 odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Obronił pracę magisterską pt. „Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego” napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W 2007 rozpoczął studia doktoranckie. Od 1 października 2011 zatrudniony w Katedrze Prawa Wyznaniowego.

W 2006 odbył miesięczny kurs języka włoskiego, Università per stranieri di Perugia (Italia). Od 2011 mianowany sędzią Sądu Metropolitalnego w Przemyślu na 5 letnią kadencję. Był członkiem komitetu organizacyjnego: konferencji naukowej pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)” zorganizowanej w Lublinie w dniach 9-10 grudnia 2011 r. przez Katedrę Prawa Wyznaniowego wspólnie z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, zorganizowanej w Lublinie 28 listopada 2013 r.; XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", zorganizowanego w Lublinie w dniach 14-17 maja 2014 r.; międzynarodowej konferencji "Religion in floating territories", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego wspólnie z EUREL w Lublinie, w dniach 23-24 października 2014 r.; międzynarodowej konferencji "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich" zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda" w dniach 12-13 listopada 2014 r.; Międzynarodowej konferencji naukowej w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II" (Lublin 2017).  

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członkiem Ars Legis - Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników oraz Honorowym Członkiem Stowarzyszenia "Ku Życiu".

 

Zajęcia dydaktyczne
Ćwiczenia z prawa wyznaniowego

PLAN ZAJĘĆ

Konsultacje

kontakt e-mail: mczelny [at] kul.pl

 
Wykaz publikacji

 

Artykuły:

1. Urząd proboszcza w świetle wybranych norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000), "Kronika Archidiecezji Przemyskiej" 2008, nr 3-4, s. 383-402.

2. Administratorzy danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Kościoła katolickiego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2011, t. 14, s. 241-268.

3. Korzystanie z dróg publicznych w przeżywaniu wakacyjnych rekolekcji oazowych Ruchu Światło-Życie w świetle przepisów prawa polskiego, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Lublin 2014, s. 145-157.

4. Odpowiedzialność prawnokanoniczna lekarza za realizację obowiązków ustawowych zawartych w art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Roczniki Nauk Prawnych, 2014, z. 3, s. 77-96.

5. Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży, w: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin 2014, s. 59-74. 

6. Zamiar sprawcy jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk), w: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, s. 67-86.

7. Szczególne obowiązki nauczyciela religii w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Fernandez Martinez v. Hiszpania, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", 2015, nr 4, s. 45-56.

8. Znaczenie ustaleń dokonanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski dla zasad nauczania religii w szkołach publicznych, w: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, s. 101-125.

9. [współautor z: M. Ordon, M. Zawiślak] Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, w: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, s. 141-146.

10. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk) w najnowszym orzecznictwie sądów polskich, w: O wolności religijnej w Polsce, red. K. Mazur, D. Stokłosa-Bieniara, Kraków 2017, s. 75-91.

11. Przemarsz konduktu pogrzebowego po drogach publicznych w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, w: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, s. 23-36.

12. Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 197-209.

13. Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego, w: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. M. Hucał, T.J. Zieliński, Warszawa 2019, s. 373-400.

  

Współredakcja:

1. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 384.

 

Sprawozdania:

1. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 367-376.

2. Sesja naukowa pt. Klauzula sumienia, Warszawa, 20 lutego 2014 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 327-329.

3. Konferencja naukowa pt. Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa, 25 lutego 2016 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 339-342.

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

1. Znaczenie ustaleń dokonanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski dla zasad nauczania religii w szkołach publicznych, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, Myczków-Polańczyk, 23-25 kwietnia 2013 r.

2. Wykorzystanie dróg publicznych w „turystyce pielgrzymkowej” w świetle przepisów prawa polskiego,  konferencja naukowa pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Sromowce Niżne nad Dunajcem, 22-24 września 2013 r.

3. Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży, konferencja naukowa pt. „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 28 listopada 2013 r.

4. Zamiar sprawcy jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk)XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r.

5. Szczególne obowiązki nauczyciela religii w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Fernández-Martínez v. Hiszpania, ogólnopolska konferencja naukowa pt „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r.

6. Przemarsz konduktu pogrzebowego po drogach publicznych w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny”, Zabuże, 14-16 września 2015 r.

7. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk) w najnowszym orzecznictwie sądów polskich, Konferencja pt. "Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce", Kraków, 3 marca 2016 r.

8. Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo wyznaniowe formalne", Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r.

9. Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 15 marca 2018 r.

10. Prawo do prywatności w nauce Kościoła i prawie kanonicznym, "Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego", Warszawa, 22 marca 2018 r.

11. Przestrzeganie przepisów ustanowionych w Kościele katolickim w zakresie ochrony danych osobowych wobec skarg osób fizycznych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

 

Aktualny zakres badań
Komisja Wspólna i komisje konkordatowe

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019, godz. 14:46 - Michał Czelny