Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty nr 10/POKL/9.6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Konkurs obejmuje:

projekty zakładające organizację szkoleń i kursów kierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł, a do dyspozycji Beneficjentów postawiono 18 mln zł.

 

Termin naboru:

 

od dnia 15 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zamknięcia konkursu.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Kryteria dostępu:

  1. Grupę docelową w 100% stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.
  2. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 100 osób.
  3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
  4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego).
  5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.
  6. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

Dodatkowe informacje:

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja_konkursowa.pdf

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2012, godz. 15:16 - Beata Kaczan