Grzegorz Goździewicz

dr hab., prof. ndzw KUL i UMK ; ur. 12 maja 1947 r. we Wrześni. W latach 1965-1969 odbył studia prawnicze na UAM w Poznaniu. Pracę doktorską pt. Umowa o naukę zawodu obronił w 1974 r. na UMK w Toruniu; promotor: prof. dr hab. Czesław Jackowiak. Rozprawa habilitacyjna pt. Szczególny charakter norm prawa pracy (1988). W KUL zatrudniony od 1995 r. W latach 1995-2012 kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 11 grudnia 2012 r. otrzymał  medal Signum Catholicae Universitatis Lublinensis Joannis Pauli II.

Ważniejsze publikacje: Collective Labour Agreements in Poland – the Problems of the Parties in the Agreement, w: A Synthesis of Polish Law (2009); redaktor: Reprezentacja praw i interesów pracowniczych (2000); redaktor: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej (2000); Układy zbiorowe pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin pracy (1996); współautor: Uprawnienia związków zawodowych w stosunkach pracy (1992); Szczególny charakter norm prawa pracy (1988); Znaczenie aktów instrukcyjnych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” (1978); Problematyka prawna nauki zawodu w uspołecznionych zakładach pracy (1977); Moc wiążąca norm prawa pracy, „ Studia Prawnicze” (1977); Miejsce zakładowych systemów płacowych w systemie źródeł prawa pracy „Państwo i Prawo” (1975).

Zainteresowania badawcze: instytucje zbiorowego prawa pracy, źródła prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem układów zbiorowych pracy, ochrony trwałości stosunków pracy. Otrzymał II nagrodę Ministra Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace doktorskie (1975) oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne (1989). Nagrodzony przez Rektora UMK za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Bonn (1975). W latach: 1981-1983 był stypendystą fundacji Aleksandra Humboldta na Uniwersytecie w Bonn; 1996-1999 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; 1990-2002 członek Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy; 1999-2002 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie; 2002-2006 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; 2003-2008 wiceprzewodniczący a obecnie członek Zarządu Polskiej Sekcji Międzynarodowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie; od 2005 członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Członek „Societas Humboldtiana”. W latach 2002-2008 rzecznik dyscyplinarny ds. pracowników naukowych UMK.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2012, godz. 12:31 - Marta Ordon