2014

 1. Wykład otwarty prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,01.2014 r.)
 2. Wykład otwarty dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji ((Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,03.2014 r.)
 3. Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznych (Nałęczów, 24-25.03.2014), referat pt. Powtórka przed egzaminem z języka polskiego, czyli internetowe formy pomocy dla gimnazjalistów
 4. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Horyzonty Dydaktyki pod hasłem Literatura dawna w dydaktyce szkolnej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 4-5 czerwca 2014), referat pt. „Fraszki” Jana Kochanowskiego w wybranych podręcznikach do gimnazjum
 5. Wykład otwarty Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie - tradycja i współczesność(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,05.2014 r.)
 6. Panel ekspercki pt. Badania nad środowiskiem cyfrowym i tematyką żydowską w nauczaniu języka polskiego z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26.05.2014 r.)
 7. Panel ekspercki pt. Badania nad kształtowaniem kompetencji analityczno-interpretacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym i procesem historycznoliterackim na lekcjach języka polskiego z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27.05.2014 r.)

2013

 1. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 4.01.2013 r.)
 2. Panel ekspercki pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 18.01.2013 r.)
 3. Wykład otwarty prof. dra hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 18.01.2013 r.)
 4. Panel ekspercki pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 25.01.2013 r.)
 5. Otwarte seminarium psychometryczne pt. Wpływ przedszkola na adaptację i osiągnięcia szkolne prowadzone przez prof. dra hab. Krzysztofa Konarzewskiego, prof. dra hab. Romana Dolatę, dra Piotra Rycielskiego, mgra Bartosza Kondratka oraz mgra Radosława Kaczana (Warszawa, 14.02.2013 r.) - uczestnictwo
 6. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1.03.2013 r.)
 7. Ogólnopolskie Seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" na temat: "Reaktywacja klasyki w szkole". Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty (Katowice, 05.-06. 03.2013 r.) - uczestnictwo
 8. Matura 2015 w świetle nowej podstawy programowej - panel z prof. drem hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem w ramach III Polonistycznego Repetytorium Maturalnego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11.03.2013 r. - uczestnictwo
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "e-polonistyka 3" (Lublin, 11-12 kwietnia 2013r.), uczestnictwo i praca w biurze konferencji
 10. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. UWr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.)
 11. Warsztaty glottodydaktyczne prowadzone przez dr Lilianę Madelską Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych - uczestnictwo
 12. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17.05.2013 r.)
 13. 2 Kongres Edukacji Polskiej (Warszawa, 15-16.06.2013 r.) - uczestnictwo
 14. Panel ekspercki pt. Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17.06.2013 r.) – wygłoszenie referatu nt. metodologii badań nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego
 15. Panel ekspercki pt. Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 21.06.2013 r.)
 16. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.06.2013r.) – wygłoszenie referatu pt. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi na egzaminie gimnazjalnym w latach 2002-2012
 17. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturznawstwa - specjalność filologia polska (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 30.09.2013r.)
 18. Wykład otwarty dr hab. Bożeny Olszewskiej, prof. UO pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27.09.2013 r.)
 19. Wykład otwarty dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,11.2013 r.)
 20. Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-23.11.2013 r.) – uczestnictwo

2012

 1. Spotkanie metodologiczne wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Dom Pracy Twórczej KUL Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.09.2012 r.)
 2. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich? (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 28.09.2012 r.)
 3. Konferencja Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 19-20.10.2012 r.) - uczestnictwo i praca w biurze konferencji
 4. Wykład otwarty prof. dra hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury ( Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 30.11.2012 r.)

2011

 1. Ogólnopolskie seminarium naukowe Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (Lublin 8-9 marca 2011 r.) – uczestnictwo i pełnienie funkcji w Biurze Konferencji.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 13:13 - Agnieszka Karczewska