Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

ogłasza konkurs otwarty nr 1/ POKL/7.4/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie
z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej
- z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełniają kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Grupy docelowe:

 

Grupę docelową w projekcie stanowią:

 

 • osoby niepełnosprawne, niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata,
 • otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach równoległej aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

 

Alokacja na konkurs:

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_Konkursowa_7_4.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 09:56 - Beata Kaczan