Procedura recenzowania w Przeglądzie Psychologicznym


1. Do nadesłanego tekstu artykułu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów), że nie był on nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym czasopiśmie. Obowiązujący tekst oświadczenia – dostosowany do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom tzw. „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej – dostępny jest na poniżej w formie gotowej do pobrania, w formacie DOC-
pobierz oswiadczenie_autorskie_PRZEGLAD_PSYCHOLOGICZNY.doc

Oświadczenie zawiera deklarację o wkładzie każdego z autorów
w powstanie pracy


2. Prace nadesłane do redakcji poddawane są opracowaniu językowemu i formalnej ocenie redakcyjnej. Poprawność metod statystycznych w pracach oryginalnych, w których są omawiane wyniki badań z użyciem tychże metod, weryfikuje współpracujący z Redakcją redaktor statystyczny.


3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych, korygowania literówek i drobnych błędów merytorycznych (nieprawidłowe mianownictwo, niewłaściwa pisownia nazwisk), a także skrótów tekstu bez porozumienia z autorem. Niniejszymi poprawkami zajmuje się redaktor językowy.


4. Po usunięciu danych identyfikacyjnych autora (autorów), tekst wysyłany jest do recenzji.


5. Do oceny każdej publikacji redaktor tematyczny pracujący na rzecz Redakcji powołuje dwóch niezależnych recenzentów.


6. Proces recenzowania to tzw. „double – blind review proces”. Oznacza to, że autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.


7. Redakcja czuwa, by nie doszło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy – by obu podmiotów nie łączyły relacje osobiste, stosunki podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach poprzedzających napisanie recenzji.


8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.


9. Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji na łamach „Przeglądu Psychologicznego” lub jego odrzucenia.


10. Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.


11. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z Redakcją „Przeglądu Psychologicznego”, którą zamieszcza na stronie internetowej:
przeglad-psychologiczny-the-review-of-psychology,art_4335.html


12. Wydruki prac wraz z recenzją pozostają w dokumentacji redakcji.

Postanowienia końcowe:

  • Po akceptacji pracy do druku autorzy przekazują w pełni prawa autorskie na rzecz Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”. Wówczas złożone materiały stają się własnością Redakcji jako wydawcy i nie mogą się ukazywać w innej publikacji bez pisemnej zgody.
  • Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor nie ma prawa wydrukować artykułu opublikowanego w „Przeglądzie Psychologicznym” w części lub całości w innym czasopiśmie lub wykorzystać go do innych celów bez zgody Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”.
  • Autorzy, składając prace do Redakcji w celu opublikowania, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 15:54 - Barbara Cichy-Jasiocha