Zapora ghostwriting w Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”


W Redakcji Przeglądu Psychologicznego wkrótce będą wprowadzone stosowne procedury przeciwdziałania tzw. ghostwriting i guest authorship, mające zapewnić najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma. Procedury te zostaną opisane w „Informacji dla autorów”, która będzie dostępna na stronie internetowej czasopisma.

Co to jest zapora ghostwriting?

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy, itp.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship.

 

  • Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

  • Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship, Redakcja Przeglądu Psychologicznego wprowadza odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dyscypliny nauki, jaką jest psychologia i wdraża poniższe rozwiązania:


1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.


2. Redakcja wyjaśnia w „Informacjach dla autorów”, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).


3. Redakcja powinna uzyskać informację od autorów o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).


4. Redakcja zobowiązuje się do dokumentacji wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2012, godz. 18:49 - Barbara Cichy-Jasiocha