Iwona Niewiadomska

profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa.

 

kontakt: iwona.niewiadomska@kul.pl

 

Pełnione funkcje: Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2016 r.); Prodziekan ds. studenckich (2013-2016); Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008-2012); Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie psychologii KUL (od 2008); pełnomocnik Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem (od 2004); Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL (2006-2012); Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).

 

Realizacja projektów badawczych: opracowanie diagnozy profilaktycznej dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (grant badawczy Komitetu Badań Naukowych w 2004r.); wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej – realizacja projektu badawczego, mającego na celu ewaluację oddziaływań terapeutycznych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień (lata: 2006-2009), funkcja koordynatora merytorycznego w projekcie badawczo-aplikacyjnym pt. „Więzi społeczne zamiast więzień” realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 

Realizacja projektów profilaktycznych: współautorstwo programu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w środowisku akademickim KUL (2004 r.), opracowanie i realizacja programu profilaktycznego w KUL – obejmującego m. in. przeprowadzenie ogólnouniwersyteckiej diagnozy profilaktycznej na grupie 4000 tys. studentów KUL, zainicjowanie działania Wolontariatu Studentów KUL, przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów lat w zakresie wspierania młodzieży akademickiej w sytuacjach trudnych (lata: 2004-2005), współautorstwo programu zintegrowanej profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich „Ogólnopolska Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień – OSUWU” (2004 r.), nadzór merytoryczny nad ogólnouniwersytecką diagnozą profilaktyczną na grupie 4000 tys. studentów KUL (lata akademickie: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), nadzór merytoryczny nad punktem konsultacyjnym na ternie KUL dla studentów doświadczających negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych (2007r.), uczestnictwo w realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (lata: 2007-2008).

 

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie psychospołecznych czynników ryzyka patologii społecznych, psychoprofilaktyka patologii społecznych, kryminologia, wiktymologia, psychologia sądowa, prawo karne wykonawcze, psychologia penitencjarna, terapia uzależnień chemicznych i czynnościowych.

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

 

Autorstwo książek (monografii):

 

 1. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. 2007 Lublin Wyd. KUL (s. 615).
 2. Niewiadomska I. (2011). Zakorzenianie społeczne więźniów. Lublin Wyd. KUL (s.219).
 3. Niewiadomska I. (2013). AUCTORIO LIBERTAS. Model wczesnej interwencji socjalnej. Lublin Fundacja PAN (s. 239).
 4. Zajkowski R., Niewiadomska I. (2013). Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej. Podręcznik narzędzi diagnostycznych. Lublin Drukarnia "ER-ART PLUS" (s. 103).

 

 

Współautorstwo książek (monografii):

 

 1. Niewiadomska I., Sikorska-Głodowicz M. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2004 (s. 212).
 2. Niewiadomska I., Stanisławczyk P. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2004 (s. 274).
 3. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Kołodziej B., Śpila B. Seks. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 226).
 4. Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. Jedzenie. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 272).
 5. Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B. Hazard. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 232).
 6. Niewiadomska I., Kalinowski M., Sikorski D. Kulty publiczności. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 198).
 7. Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej? Lublin EFS (s. 198).

 

 

Redakcja monografii:

 1. Cekiera Cz., Niewiadomska I. Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin: TN KUL 1997 (s. 179).
 2. Cekiera Cz., Niewiadomska I. Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. Lublin: TN KUL, 2001 (s. 298).
 3. Kuć M., Niewiadomska I. Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004 (s. 334).
 4. Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004 (s. 357).
 5. Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin: TN KUL 2005 (s. 296).
 6. Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 (s. 262).
 7. Niewiadomska I., Kalinowski M. (2010). Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce destrukcyjnych zachowań. Lublin: Wyd. KUL (s. 432).
 8. Kalinowski M., Niewiadomska I. (2010). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL (s. 619).
 9. Kalinowski M., Niewiadomska I. (2010). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 399.
 10. Kalinowski M., Niewiadomska I., Szot L. (2014). W: Cierpienie: między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne. Łuck: Wyd. Uniwersytetu Lesi Ukrainki (s. 319).

 

 

Redakcja naukowa 10 książek w serii: Uzależnienia: fakty i mity. (poświęconej uzależnieniom chemicznym i czynnościowym):

 

 

 1. Sikorski D., Bukalski S. Destrukcyjne grupy kultowe. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2004 (s. 226).
 2. Niewiadomska I., Sikorska-Głodowicz M. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2004 (s. 212).
 3. Niewiadomska I., Stanisławczyk P. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2004 (s. 274).
 4. Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 187).
 5. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Kołodziej B., Śpila B. Seks. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (226).
 6. Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. Jedzenie. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 272).
 7. Cekiera Cz. Tytoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 166).
 8. Kalinowski M., Czuma I., Kuć M., Kulik A. Praca. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 202).
 9. Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B. Hazard. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005.
 10. Niewiadomska I., Kalinowski M., Sikorski D. Kulty publiczności. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005 (s. 198).

 

Raporty:

 

Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami. Lublin: EFS (s. 100).

 

Redakcja czasopism:

 

Guzowski Krzysztof, Gocko Jan, Niewiadomska Iwona: w latach 2002-2009 współredakcja na obszar Polski międzynarodowego czasopisma personalistycznego „Prospecttiva Persona” Uniwersytet Teramo, Włochy.

 

 

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 

Problematyka kryminologiczna

 1. Niewiadomska I. Zjawisko subkultur młodzieżowych jako skutek wadliwej socjalizacji i obronnej adaptacji jednostki. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, 1996, s. 105-124.
 2. Niewiadomska I. Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich. „Roczniki Psychologiczne” t. V, 2002, Lublin: TN KUL, s. 145-159.
 3. Niewiadomska I. Przejawy psychologicznego syndromu agresji u nieletnich z zespołem pogranicznym (abstrakt). W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin: TN KUL 2002, s. 191.
 4. Niewiadomska I. Znaczenie grup nieformalnych w kształtowaniu zachowań dewiacyjnych młodzieży. W: M. Łucek (red.). W sztafecie pokoleń. Historia i bieżące zadania harcerstwa. Lublin: Wydawnictwo Sigillum, 2003, s. 88-118.
 5. Niewiadomska I. Wielowymiarowe skutki niskiego poczucia koherencji u młodzieży (streszczenie). W: A. Klimberg, J. Marcinkowski (red.). Między profilaktyką a medycyną kliniczną (Beetween preventive and clinical medicine), t. 2. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieniczne 2003, s. 282.
 6. Niewiadomska I. Multidimensional results of low sense of coherence in the adolescent (abstract). W: A. Klimberg, J. Marcinkowski (red.). Między profilaktyką a medycyną kliniczną (Beetween preventive and clinical medicine), t. 2. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieniczne 2003, s. 283.
 7. Niewiadomska I., Markiewicz R. Nasilenie psychologicznego syndromu agresji jako czynnik ryzyka czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL 2004, s. 147-166.
 8. Niewiadomska I. Poczucie wsparcia rodzinnego u nieletnich popełniających czyny karalne. Roczniki Teologiczne, z. 10, Nauki o Rodzinie: TN KUL 2004, s. 199-215.
 9. Невядомська И. Послення страху перед майбутнiм у польской та украинской молодi. „Психологiчнi Перспективи. Psychological Prospects” 2004 nr 6, s. 11-22.
 10. Niewiadomska I. Znaczenie zmiennych psychologicznych w naruszaniu norm prawa karnego przez nieletnich. „Roczniki Nauk Prawnych” nr 1, t. XV 2005, s. 213-232.
 11. Niewiadomska I., Rok K. Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. „Roczniki Teologiczne” z. 10, t. LII 2005, s. 183-197.
 12. Lelonek B., Niewiadomska I. Личностное развитие социально неадаптированной молодежи в ракурсе теории позитивной дезинтеграции К. Домбровского. Качественный анализ эмпирических данных. Человек, культура, общество. Минск БГУ 2005, s. 177-180.
 13. Niewiadomska I. Cechy osobowości pogranicznej (borderline) zwiększające ryzyko agresywnych czynów karalnych u młodzieży. W: Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin: TN KUL 2005, s. 89-102.
 14. Niewiadomska I., Polakiewicz P. Osobowość sprawcy a popełnianie przestępstwa. W: Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin: TN KUL 2005, s. 41-65.
 15. Niewiadomska I. Wielowymiarowe skutki niskiego poczucia koherencji u młodzieży. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2006 t. 87 (1), s. 37-47.
 16. Niewiadomska I. Kariera przestępcza a subkultury młodzieżowe. W: E. Rusiniak., A. Furgała, K. Świątkowska (red.). Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Działania resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Warszawa MSWiA, KGP 2007, s. 118-129.
 17. Niewiadomska I. Analiza poczucia sensu życia jako wymiaru doświadczania własnej godności przez nieletnich. W: A. Królikowska, Z. Marek (red.). Refleksje nad godnością człowieka. Kraków WSFP „Ignatianum”, Wyd. WAM 2007, s. 75-92.
 18. Niewiadomska I. (2009). Doświadczana ocena społeczna jako czynnik warunkujących potencjał poprawczy sprawców przestępstw agresywnych. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.). Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy. Przestępczość nieletnich. Kraków UJ, s. 227-240.
 19. Niewiadomska I. (2009). Psychospołeczne uwarunkowania alienacji społecznej byłych więźniów. W: Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. Red. S. Steuden, K. Janowski. Lublin KUL, s. 151-163.
 20. Niewiadomska I. (2009). Osobowościowa odporność na sytuacje trudne jako czynnik konstytujący bezpieczeństwo publiczne. W: Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Red. E. Szafrańska, A. Szołtek. Szczytno Wyd. Wyższej Szkoły Policji, s. 125-136.
 21. Niewiadomska I. (2010). Rodzinne uwarunkowania poprawy moralnej przestępców. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.). Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu. Lublin: Wyd. KUL 2010, s. 387-396.
 22. Niewiadomska I. (2010). Poczucie koherencji jako osobowościowy predyktor skuteczności kary pozbawienia wolności. „Przegląd Psychologiczny” nr 1 (53), s. 83-100.
 23. Niewiadomska I. (2010). Znaczenie zasobów psychospołecznych w procesie resocjalizacji. W: L. Pytka, B. Nowak (red.). Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa: WSPS „Pedagogium”, s. 57-66.
 24. Niewiadomska I. (2012). Influence of chosen personality factors on convicted criminals` level of Re-adaptation. Problems of Forensic Sciences nr 89, s. 57-70.
 25. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Bartczuk R. (2013). The significance of relationships between self-efficacy and the distribution of resources in the positive adaptation of young offenders. Problems of Forensic Sciences nr 93, s. 404-420.

Zagadnienia z zakresu psychologii penitencjarnej

 

 1. Niewiadomska I. Opinie skazanych dotyczące kary pozbawienia wolności. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL 2004, s. 317-332.
 2. Niewiadomska I. Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności osobistej personelu więziennego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 107-122.
 3. Niewiadomska I. Dylematy moralne w wykonywaniu zadań psychologa penitencjarnego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 93-105.
 4. Markiewicz R., Niewiadomska I. Możliwości i ograniczenia badań osobowości sprawców zabójstw. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004, s. 169-192.
 5. Niewiadomska I., Wałejsza A. Preferencja stylu życia jako sposobu realizacji wartości u recydywistów penitencjarnych. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 159-173.
 6. Niewiadomska I., Polakiewicz P. Niektóre etyczne problemy procesu resocjalizacji. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 229-239.
 7. Niewiadomska I. Resocjalizacja. W: M. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.). Leksykon teologii pastoralnej. Lublin TN KUL 2006, s. 733-736.
 8. Niewiadomska I. Rola Kościoła w przeciwdziałaniu przestępczości jako przykład obecności kościołów w życiu publicznym. W: E. Wiązowaty (red.). Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie. Szczytno Wyższa Szkoła Policji 2007, s. 107-119.
 9. Niewiadomska I. (2008). Znaczenie podmiotowych predyktorów poprawy moralnej w kształtowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary izolacyjne. W: M. Konopczyński, B. Nowak (red.). Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych. Tradycja -współczesność - perspektywy. Warszawa 2008: WSPR „Pedagogium”, s. 130-147.
 10. Niewiadomska I. (2009). Troska o rozwój osoby – zadanie dla Służby Więziennej i karanych przestępców. W: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Red. P. Marzec, J. Nikołajew. Tomaszów Lubelski-Lublin KUL, s. 299-313.

  

Problematyka wiktymologiczna

 

 1. Niewiadomska I. Udręczone macierzyństwo: specyfika funkcjonowania kobiet w rodzinie z problemem alkoholowym. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza macierzyństwa. Lublin: RW KUL 1999, 303-315.
 2. Niewiadomska I. Postawy ojców warunkujące zjawisko samookaleczania się młodzieży. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin: TN KUL, 2001, 569-587.
 3. Niewiadomska I. Czynniki osobowościowe zwiększające ryzyko zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży. W: J. Kolbuszewski (red.). Problemy współczesnej tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2002, s. 145-153.
 4. Pietruszka M., Niewiadomska I. Чувство когерентности у бездомных и людей с домом. Человек, культура, общество. Минск БГУ 2005, s. 153-154.
 5. Niewiadomska I., Szczygielska M. Funkcjonowanie rodziców stosujących przemoc wobec dzieci w sytuacjach stresowych. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin: TN KUL 2005, s. 107-120.

 Zagadnienia dotyczące terapii uzależnienia i współuzależnienia

od substancji psychoaktywnych

 

 1. Niewiadomska I. Rola wartości w utrzymywaniu abstynencji anonimowych alkoholików. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.). Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. Lublin: TN KUL 2001, s. 165-177.
 2. Niewiadomska I. Reakcje na stres alkoholików pijących i alkoholików we wczesnej fazie abstynencji. W: L. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). O godność osoby ludzkiej. Radom: „Spes Vitae” 2002, s. 219-239.
 3. Niewiadomska I. Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu? W: Alkohol, Alkoholizm i Ja. Lublin: Fundacja Rozwoju KUL, 2002, ss. 5-25.
 4. Niewiadomska I. Rola wparcia we wczesnej i ustawicznej fazie procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W: J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). Człowiek a uzależnienia, t. 2, Lublin: Stowarzyszenie SPES VITAE, 2003, s. 13-22.
 5. Niewiadomska I. The Role of Support in The Early Phases of The People Sedated to Alcohol. W: J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). Człowiek a uzależnienia, t. 2, Lublin: Stowarzyszenie SPES VITAE, 2003, s. 23-31.
 6. Niewiadomska I. Anonimowi Alkoholicy. M. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.). Leksykon teologii pastoralnej. Lublin TN KUL 2006, s. 49-52.

Zagadnienia o charakterze profilaktycznym

 

 1. Niewiadomska I. Rodzice i dzieci: jak mogą pomagać sobie nawzajem w sytuacjach trudnych? W: D. Kornas-Biela (red.). Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin: TN KUL 2000, s. 195-214.
 2. Niewiadomska I. NIE PALĘ! Rola szkoły w kształtowaniu postawy młodzieży wobec palenia tytoniu. W: Cz. Cekiera, Zatoński (red.). Palenie tytoniu:wolność czy zniewolenie, Lublin: TN KUL 2001, s. 197-225.
 3. Niewiadomska I. Możliwości rozwoju młodzieży bez sięgania po substancje psychoaktywne. W: M. Tatala, K. Kościelecki (red.). Rozwój osób uzależnionych w procesie zdrowienia. Zakroczym: PARPA 2002, s. 57-78.
 4. Kalinowski M., Niewiadomska I. „Ogólnopolska sieć uczelni wolnych od uzależnień” – program zintegrowanej profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2005 t. 86 (2), s. 1-10.
 5. Niewiadomska I., Kalinowski M. Integracja profilaktyki w szkołach wyższych. „Remedium” (nr specjalny - listopad) PARPA 2005, s. 18-19.
 6. Niewiadomska I. Wspieranie rozwoju człowieka. Młodzież. W: M. Kalinowski (red.) Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin Wyd. KUL 2005, s. 165-178.
 7. Niewiadomska I. Kierunki działań profilaktycznych wynikające z diagnozy zagrożeń w środowisku akademickim (Directions of preventive actions taken in response to the diagnosis of security hazards in the academic environment) – abstrakt. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Poznań 2006 – MIĘDZY PPROFILAKTYKĄ A MEDYCYNĄ SPOŁECZNĄ. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2006 t. 87. Suplement, s. 47.
 8. Niewiadomska I. Kierunki działań profilaktycznych wynikające z diagnozy zagrożeń w środowisku akademickim. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2006 t. 87 (3), s. 195-204.
 9. Niewiadomska I., Kalinowski M. Założenia i realizacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jako przykład urzeczywistniania idei porządku i bezpieczeństwa w środowiskach akademickich. W: J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór (red.). Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego. Lublin: TN KUL 2007, s. 147-158.
 10. Niewiadomska I. Funkcje zasobów społecznych w działalności profilaktycznej. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). „Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych”. Lublin: Wyd. KUL, 2010, s. 47-66.
 11. Niewiadomska I., Misztal K., Gołek M. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). „Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych”. Lublin: Wyd. KUL, 2010, s. 69-85.
 12. Niewiadomska I., Chwaszcz J. Rodzina. Naturalny system wsparcia. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). „Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych”. Lublin: Wyd. KUL, 2010, s. 261-287.
 13. Niewiadomska I., Basaj Ł., Bieda K., Bloch U., Filas I., Koszuta J., Mackiewicz P. Rówieśnicy. Autorskie programy wspierania rozwoju młodzieży. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). „Wezwanie do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych”. Lublin: Wyd. KUL, 2010, s. 347-366.
 14. Niewiadomska I., Małek A. Wyzwanie współczesności – skuteczna działalność profilaktyczna w społecznościach lokalnych. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). „Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych”. Lublin: Wyd. KUL, 2010, s. 407-421.
 15. Niewiadomska I., Lelonek B. (2010). Profilaktyka hazardu – przykłady dobrych praktyk. W: M. Jędrzejko, D. Strzała (red.). Człowiek i uzależnienia. Pułtusk-Warszawa: AH im. Aleksandra Gieysztora, s. 247-272.
 16. Niewiadomska I. (2010). Effective resistance resources. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 23-43.
 17. Niewiadomska I. (2010). Competent life management. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 45-66.
 18. Niewiadomska I. (2010). School. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 287-307.
 19. Niewiadomska I. (2010). Peer groups. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 309-329.
 20. Niewiadomska I. (2010). Self-Help groups. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 359-379.
 21. Niewiadomska I. Chwaszcz J. (2010). Family. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 239-265.
 22. Kalinowski M., Niewiadomska I. (2010). Healthy public policy. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers, s. 219-238.

Zagadnienia z zakresu psychologii osobowości

 

 1. Niewiadomska I. Analiza osobowościowych przyczyn osamotnienia w świetle teorii atrybucji B. Weinera. W: P. Oleś (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: TN KUL,1997, s. 177-191.
 2. Niewiadomska I. Analiza zjawiska osamotnienia w świetle teorii dezintegracji pozytywnej. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.). Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin: TN KUL 1997, s. 69-88.
 3. Niewiadomska I. The psychological pain experience of multidimensional phenomen of loneliness. Wisnik Psychicznogo Zdorowia (Ukraina, Odessa), 3, 1999, s. 28-30.
 4. Niewiadomska I. Poczucie osamotnienia jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności. W: W. Nowak, S. Ropiak (red.). Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne. Olsztyn: Wyd. UWM 2005, s. 65-78.
 5. Niewiadomska I. Wspieranie rozwoju człowieka. Osamotnieni. W: M. Kalinowski (red.) Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 189-201.
 6. Niewiadomska I. Osobowościowe uwarunkowania osamotnienia intymnego u młodzieży. W: F. Wawro (red.).Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 149-157.
 7. Niewiadomska I. (2008). Dąbrowski Kazimierz. W: Enciklopedia della persona nel XX sesolo. A. Pavan. Napoli Universita degli Scientifiche Italiane s.p.a., s. 265-266.
 8. Niewiadomska I. (2011). Significance  of the salutogenic approach in the rehabilitattion  of minors . W: J. Terelak, Z. Majchrzyk (red.). Psychology of Agression. Selected Issues. Warszawa: UKSW, s. 158-182.
 9. Niewiadomska I., Kwiatkowska G. (2014). Osamotnienie jako źródło cierpienia. W: Cierpienie: między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne. Red. M. Kalinowski, I Niewiadomska, L. Szot. Łuck: Wyd. Uniwersytetu Lesi Ukrainki, s. 249-270.

 

 Problematyka z zakresu psychologii klinicznej

 

 1. Niewiadomska I. Przyczyny lęku schizofrenicznego w koncepcji S. Mednicka. W: W. Tłokiński (red.). Lęk- zjawisko umotywowane. Warszawa 1995, s. 142-148.
 2. Niewiadomska I. Czynniki wywołujące poczucie osamotnienia u chorych na schizofrenię. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin: RW KUL 1998, 343-352.
 3. Block B., Niewiadomska I. Cierpienie w śmiertelnej chorobie a dynamika zmian w systemie wartości. psychologiczna analiza Księgi Hioba. W: J. Kolbuszowski (red.). Problemy współczesnej tanatologii. Wrocław Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2000, s. 11-18.
 4. Block B., Niewiadomska I. Dynamika systemu wartości u osób chorych na raka w stanie terminalnym. W: J. Kolbuszewski (red.). Problemy współczesnej tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2001, s. 451-461.
 5. Block B., Niewiadomska I. Promiena sistema vrijednosti u Bolestami koje prijete źivotu (zasnovano na analizi Knjige o Jobu). „Bilten za Palijativnu Medicinu” 2001 nr 11, s. 28-31.
 6. Block B., Niewiadomska I. Az ertekrendszer atalakulasa a halalos betegsegben (Job konyvenek elemzese alapian). KHARON, Thanatologiai Szemle, 4, 2001, ss. 27-39.
 7. Block B., Niewiadomska I. Giobbe e la sofferenza dell`uomo giusto. „Prespettiva Persona” nr 39 2002, s. 17-20.
 8. Niewiadomska I. Biologiczna koncepcja stresu. W: T. Marcinkowski (red.). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: PZWL 2003, s. 50-55. 
 1. Niewiadomska I. Rola stresu w niektórych zaburzeniach czynnościowych. W: T. Marcinkowski (red.). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: PZWL 2003, s. 55-59.
 2. Kolarczyk E., Niewiadomska I., Łyszczarz J. Stres w zawodach medycznych. W: T. Marcinkowski (red.). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: PZWL 2003, s. 62-87.
 3. Niewiadomska I. (2014). Znaczenie wspólnot samopomocowych w redukowaniu problemów osób współuzależnionych. W: Cierpienie: między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne. Red. M. Kalinowski, I Niewiadomska, L. Szot. Łuck: Wyd. Uniwersytetu Lesi Ukrainki, s.189-210.
 4. Niewiadomska I. (2014). Dynamika cierpienia u osób uzależnionych: porównanie doświadczeń alkoholików pijących i alkoholików w okresie wczesnej abstynencji. W: Cierpienie: między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne. Red. M. Kalinowski, I Niewiadomska, L. Szot. Łuck: Wyd. Uniwersytetu Lesi Ukrainki, s.127-148.
 5. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Nesterenko A. (2013). Pomoc rodzinom z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński; G. Pyźlak; J. Goleń. Lublin Wyd. KUL, s. 617-634.
 6. Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2013). Pomoc rodzinom doznającym przemocy fizycznej i psychicznej. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński; G. Pyźlak; J. Goleń. Lublin Wyd. KUL, s. 643-655.
 7. Makara-Studzińska M., Podstawka D., Doroszuk B., Niewiadomska I., Kwiatkowska G. (2013). Wsparcie emocjonalne w opiniach położnic po cięciu cesarskim. Hygeia Public Health nr 48, s. 346-351.

 

Problematyka z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom społecznym

 

 1. Niewiadomska I. (2010). Zasoby psychospołeczne czynnikiem warunkującym pozytywną adaptację człowieka. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL, s. 15-38.
 2. Niewiadomska I. (2010). Zasoby adaptacyjne młodzieży z rodzin alkoholowych. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL, s. 93-137.
 3. Niewiadomska I. (2010). Zasoby adaptacyjne eurosierot. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL, s. 165-201.
 4. Niewiadomska I. (2010). Zasoby adaptacyjne przestępców odbywających kary izolacyjne. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL, s. 329-355.
 5. Niewiadomska I. (2010). Zasoby adaptacyjne osób opuszczających zakłady karne. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL, s. 357-386.
 6. Niewiadomska I., Kalinowski M. (2010). Zasoby adaptacyjne zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin: Wyd. KUL, s. 289-328.
 7. Niewiadomska I. (2012). Understanding a socially excluded person. W: G. Kwiatkowska (red.). Understanding the Person – Understanding the World. Lublin UMCS s.85-98.
 8. Niewiadomska I. (2013). Filozofia streetworkingu byłych więźniów. W: Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń; B. Lelonek-Kuleta. Lublin Wydawnictwo POLIHYMNIA, s. 153-174.

Zagadnienia psychologiczne związane z udziałem w grantach naukowych KBN 

 

Autorstwo 17 haseł W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002:

 1. Niewiadomska I. Dojrzewanie. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 197.
 2. Niewiadomska I. Egoizm. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 240.
 3. Niewiadomska I. Ideał „ja”. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 345.
 4. Niewiadomska I. Identyfikacja. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 346.
 5. Niewiadomska I. Introjekcja. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 361.
 6. Niewiadomska I. Kompensacja. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 423.
 7. Niewiadomska I. Mechanizmy obronne. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 500.
 8. Niewiadomska I. Podświadomość. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 645.
 9. Niewiadomska I. Postawa. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 648.
 10. Niewiadomska I. Projekcja. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 717.
 11. Niewiadomska I. Psychika. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 730-731.
 12. Niewiadomska I. Psychosomatyka. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 732-733.
 13. Niewiadomska I. Psychoterapia. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 733-734.
 14. Niewiadomska I. Racjonalizacja. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 735.
 15. Niewiadomska I. Subkultura. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 837-838.
 16. Niewiadomska I. Świadomość. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 858.
 17. Niewiadomska I. Wychowanie. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 926-927.

  

Współautorstwo 2 haseł W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002:

 1. Nowak A., Niewiadomska I. Kryzys. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 453-456.
 2. Nowak A., Niewiadomska I. Sublimacja. W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M” 2002, s. 838-839.

 

 Konferencje dr hab. Iwony Niewiadomskiej

Autor: Paweł Polakiewicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 23:58 - Marta Szaro