Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 

 

  1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
  2. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 

 

Alokacja na konkurs:

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota  5.000.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Termin naboru:

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 8 października 2012 r.  do 28 grudnia 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_Konkursowa_24-7.2.1-PWP.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2012, godz. 08:50 - Beata Kaczan