Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wznawia konkurs otwarty nr 32/POKL/9.1.2/2012 ogłoszony 12 marca 2012 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
UZASADNIENIE:
Zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 3.1.3) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o wznowieniu konkursu otwartego nr 32/POKL/9.1.2/2012 z dniem 15 października 2012 r., w związku z niewykorzystaniem 100% dostępnej kwoty środków, przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, po wyłonieniu do dofinansowania wniosków złożonych w ramach VII i VIII rundy konkursu.
 
Odwieszenie ww. konkursu oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK od dnia 15 października 2012 r. do momentu zawieszenia/zamknięcia konkursu, o czym IOK powiadomi projektodawców, wraz z uzasadnieniem z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną data zawieszenia/zamknięcia konkursu.
 
Pozostała do wykorzystania kwota wynosi 6 908 340,03 zł.
 
Dodatkowe informacje:
Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2012, godz. 09:01 - Beata Kaczan