Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową, ze środków MSZ, oraz ze środków innych resortów świadczących współpracę rozwojową (Plan 2013).

 

Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. został przygotowany w oparciu o Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015. Działania objęte Planem dotyczą projektów finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, której dysponentem jest MSZ oraz ze środków budżetu MSZ. Ponadto zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, Plan 2013 po raz pierwszy obejmuje również działania z zakresu współpracy rozwojowej realizowane i finansowane ze środków innych organów administracji rządowej.

 

Dokument dotyczy wyłącznie inicjatyw na rzecz krajów znajdujących się na liście beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD.

 

W roku 2013 planowane jest ogłoszenie następujących konkursów:

 

„Polska pomoc rozwojowa 2013”


Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim kwartale 2012 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi po ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2013. Kwoty przeznaczone na poszczególne kraje/regiony mogą ulec zmianie, w zależności od ostatecznej wielkości środków w rezerwie celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz od wyników oceny wniosków projektowych.


Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego projektu w tym konkursie będzie wynosić 100 000 PLN.


Istnieje możliwość zgłaszania projektów o okresie wdrażania dłuższym niż jeden rok, składających się z dwóch niezależnych i realizowanych sekwencyjnie modułów: pierwszy do realizacji w roku 2013 i finansowany w ramach limitów środków, a drugi finansowany warunkowo – w 2014 r. Łączny budżet projektów modułowych nie może przekraczać 50% dostępnej kwoty dla danego kraju/regionu.


Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego), publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

 

„Konkurs Edukacja globalna 2013”


W konkursie zostaną wyłonione projekty edukacyjne (każdy o minimalnej wartości dotacji 80 000 PLN) mające na celu wzmocnienie edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i obszarze edukacji nieformalnej oraz operator, który dokona regrantingu środków na inicjatywy edukacyjne prowadzone poza największymi ośrodkami miejskimi w Polsce przez lokalne organizacje pozarządowe działające na polu edukacji globalnej.


Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

 

Plan_wspolpracy_w_2013_r..pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2012, godz. 10:47 - Beata Kaczan