Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 39/POKL/9.6.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu:

 

  • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

 

W przypadku kursów językowych ich organizacja obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników.

 

Alokacja na konkurs: 15.000.000,00 PLN.

 

Termin naboru: od 5 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r.

 

Beneficjenci: o dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Grupa docelowa: osoby w wieku 18 – 64 lat, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Nie jest istotne, jaka jest siedziba Projektodawcy – instytucje spoza województwa mogą aplikować w konkursie. Zgodnie z Planem działania grupę docelową stanowią osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów KC), natomiast w przypadku innych podmiotów posiadają co najmniej jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa9.6.2.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2012, godz. 11:18 - Beata Kaczan