Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty nr 11/POKL/9.6.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

 

Typy projektów w ramach konkursu:

 

- kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych.

 

Kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych definiowane jest jako formy uzyskiwania i uzupełniania formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe w szkołach dla dorosłych (z wyłączeniem studiów wyższych), w tym także w szkołach policealnych.

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 30 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Beneficjenci: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Alokacja na konkurs: 6 000 000,00 zł.

 

Grupa docelowa:

 

  • osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia);
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
  • szkoły policealne;
  • partnerzy społeczno – gospodarczy;
  • pracodawcy.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa9.6.1.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012, godz. 11:59 - Beata Kaczan