Niniejsza publikacja ukazuje kluczowy dla Unii Europejskiej, ale i Polski problem relacji pomiędzy Unią Europejską a Rosją zarówno w teraźniejszości, jak i w dalszej perspektywie. Charakter relacji pomiędzy Unią Europejską a Rosją wynika ze specyfiki i znaczenia obu partnerów w Europie, ale również ze zmian jakie miały miejsce i jakie cały czas zachodzą w bliższym i dalszym otoczeniu. Ewolucja stosunków Unii Europejskiej i Rosji  charakteryzowała się dużą i zmienną dynamiką. Obecnie widać wyraźnie, że wzajemne relacje wymagają nowego otwarcia. Jego podstawą powinno być przyjęcie nowego paradygmatu kształtowania stosunków dwustronnych odległych od postrzegania przez pryzmat geopolitycznej rywalizacji w regionie a rzeczywistej współpracy w skali europejskiej.

            Praca została podzielona na cztery części. Tematem części pierwszej jest przedstawienie istoty i specyfiki obu aktorów w systemie stosunków międzynarodowych, zwłaszcza miejsca Rosji na arenie międzynarodowej, wyznaczników wpływających na jej politykę zagraniczną, ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania społeczno-kulturowe. W części drugiej przedmiotem analizy są koncepcje Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (głównie odgrywających istotny wkład w ich kreowanie – Niemiec) realizacji wzajemnej współpracy, zwłaszcza realizowanych w ramach dwóch tzw. wymiarów Unii Europejskiej: Północnego i Wschodniego. W części trzeciej analizie poddano specyficzne płaszczyzny realizacji dialogu Unii Europejskiej i Rosji, tj. dialog energetyczny, dialog polityczny i w dziedzinie bezpieczeństwa (w tym uwzględnienie szczególnych kwestii Naddniestrza i Obwodu Kaliningradzkiego). Część czwarta została poświęcona analizie wyzwań i perspektyw współpracy obu partnerów w kontekście rozwoju ostatnich wschodnich inicjatyw Unii Europejskiej, min. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego. (ze Wstępu)

                                                                                              Beata Piskorska

 

Okładka

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 16:22 - Lech Jańczuk