Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 35/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
  2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Alokacja na konkurs:  5.000.000,00 PLN.

 

Termin naboru: od 28.11.2012 do 28.12.2012 r.

 

Beneficjenci: o dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Grupa docelowa:

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_8.1.1.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, godz. 10:51 - Beata Kaczan