Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowieogłasza konkurs zamknięty nr 36/POKL/8.2.1/2012na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;Priorytet VIII  Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.2 Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:


1. staże i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.

 

2. tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

 

3. wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników  przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych
w przedsiębiorstwach.

 

Alokacja: 7.000.000,00 PLN

Termin naboru: od 29.11.2012 do 31.12.2012 r.

 

Beneficjenci: o dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_8.2.1.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, godz. 10:58 - Beata Kaczan