ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


   

Jerzy M. BRZEZIŃSKI (2012). Co to znaczy, że wyniki przeprowadzonych przez psychologów badań naukowych poddawane są analizie statystycznej? // What does it mean that the results of research conducted by psychologists are subjected to statistical analysis? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 7-40. 

Streszczenie  Summary  pdf  PL


 

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


   

Piotr FRANCUZ (2012). W jakim zakresie normatywne podejście do metodologii badań naukowych w psychologii jest otwarte na eksplorację terra incognita? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 41-46. 

pdf  PL 


 

Roman KONARSKI (2012) Interpretacja przyczynowa wyników analizy statystycznej. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 47-50. 

pdf  PL  


 

Tytus SOSNOWSKI (2012). Doceńmy badania eksploracyjne. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 51-56. 

pdf  PL  


 

Grażyna WIECZORKOWSKA-WIERZBIŃSKA (2012). Zrozumieć dane i starać się rozwiązać problem. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 57-62. 

pdf  PL  


 

Bogdan WOJCISZKE (2012). Czy standardowe badania psychologiczne to maksymalizacja wariancji wyjaśnionej? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 63-66. 

pdf  PL  


 

Michał ZIARKO (2012). O jakości badań psychologicznych. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 67-74. 

pdf  PL  


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


Jerzy M. BRZEZIŃSKI (2012). Kontekst teorii psychologicznej a kontekst analizy statystycznej. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 75-81. 

pdf  PL


 

 

ARTYKUŁ // ARTICLE


 

Krzysztof JODZIO, Daria BIECHOWSKA, Edyta SZUROWSKA, Dariusz GĄSECZKI (2012). Profilowa analiza dysfunkcji wykonawczych w diagnostyce neuropsychologicznej osób po udarze mózgu // Profile-based analysis of executive dysfunctions in neuropsychological examination of patients after stroke. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 83-100. 

Streszczenie  Summary  pdf  PL 


 

 

KRÓTKIE RAPORTY // SHORT COMMUNICATIONS


 

Aleksandra JASIELSKA (2012). Treść i struktura prototypu wstydu jako przykładu emocji złożonej // Content and structure of shame's prototype as complex emotion's example. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 101-107. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL  


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


Bibianna BAŁAJ (2012). Paivi Majaranta, Hirotaka Aoki, Mick Donegan, Dan Witzner Hansen, John Paulin Hansen, Aulikki Hyrskykari, Kari-Jouko Raiha (red.) Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking:Advances in Assistive Technologies, Hershey, PA: IGI Global, 2012, ss. 382. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 109-111. 

pdf  PL  


 

Ewelina BONDYRA-ŁUCZKA, Dorota FILIPIUK (2012). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna” Katedry Psychologii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 24–25 listopada 2011 r. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15, 3, 112-114. 

pdf  PL

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2013, godz. 10:13 - Karol Juros