Prowadzący

dr Anna Adamczuk-Stęplewska

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 4

Efekty kształcenia

Student:

 1. poznaje edukacyjne możliwości wykorzystywania różnorodnych tekstów kultury proponowanych przez podstawę programową kształcenia ogólnego;
 2. potrafi analizować wybrane teksty kultury posługując się stosownymi narzędziami;
 3. zna fachowe źródła i teksty krytyczne, które umożliwiają mu interpretację dzieł sztuki;
 4. rozumie potrzebę aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy;
 5. i umiejętności w różnych obszarach kultury;
 6. potrafi sprawnie łączyć treści literackie z kulturowymi, by pokazać uczniowi holistyczny obraz świata;
 7. umie zmotywować uczniów do czynnego udziału w życiu kulturalnym;
 8. sprawnie porozumiewa się i współpracuje w zespole, wykorzystując techniki kreatywności.
Po ukończeniu konwersatorium student otrzymuje podstawowe przygotowanie do właściwego wykorzystywania w nauczycielskim warsztacie pozaliterackich tekstów kultury podczas lekcji języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Treści programowe

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji wybranych tekstów kultury, rozumianych zgodnie z założeniami twórców podstawy programowej do języka polskiego, jako „świadomy wytwór umysłowości człowieka, stanowiący całość, uporządkowany według określonych reguł – to np. utwór literacki, publicystyczny, medialny, dzieło sztuki malarskiej, spektakl teatralny, film, a także wszelkie działania artystyczne realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy”.

Przedmiot zajęć obejmuje:

 1. analizowanie wytworów sztuk plastycznych (malarstwo, architektura, rzeźba);
 2. warunki i sposoby istnienia utworów muzycznych w kontekście literatury;
 3. oglądanie filmu jako sztuki opowiadania o świecie językiem ruchomego obrazu;
 4. poznawanie publicystyki jako szczególnej formy komunikacji;
 5. udział w przestrzeni scenicznej – poznawanie oddziaływania teatru;
 6. odkrywanie możliwości żywego słowa w różnego typu realizacjach radiowych;
 7. krytyczne odczytywanie przesłania w wytworach kultury masowej;

Forma zaliczenia

 • Aktywna praca podczas zajęć,
 • przygotowanie do zajęć,
 • obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze).

Literatura

 1. Biała A., Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk, Warszawa - Bielsko-Biała 2009.
 2. Bortnowski S., Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2003.
 3. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2007.
 4. Broszkiewicz B., Jarek J., Warsztaty edukacji teatralnej – teatr dziecięcy, Wrocław 2001.
 5. Drabarek B., Rowińska I., Dzieło filmowe jako tekst kultury, Kielce 2006.
 6. Grodecka A., Poeci patrzą... obrazy, wiersze, komentarze, Warszawa 2008.
 7. Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2000.
 8. Hejmej A., Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008
 9. Helman A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
 10. Janus-Sitarz A., Lekcje teatru, Kraków 1999.
 11. Poprzęcka M., Galeria: sztuka patrzenia, Warszawa 2003.
 12. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 13. Kołodyński A., Zarębski K. J., Słownik adaptacji filmowych, Bielsko-Biała 2005.
 14. Kosiński D. [et al.], Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu, Bielsko-Biała 2008.
 15.  Kuźnicka J., Gry adaptacyjne we współczesnym kinie, Piotrków Trybunalski 2003.
 16. Marzec A., Ze słowa na obraz. Lektury szkolne na ekranie, Kraków 1996.
 17. Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, pod red. A. Hejmeja, Kraków 2002.
 18. Regiewicz A., Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum, Gdańsk 2006.
 19. Wojnicka J., Katafiasz O., Słownik wiedzy o filmie. Od braci Lumière do Pedro Almodóvara, Bielsko-Biała 2008.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 15:15 - Aleksandra Dziak