Prowadzący

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

Liczba godzin: 30

Liczba punktów ECTS: 2

Efekty kształcenia

Po ukończeniu II roku specjalizacji pedagogicznej student otrzymuje przygotowanie konieczne do organizowania i prowadzenia lekcji języka polskiego w gimnazjum.

Student:

 1. Posługuje się podstawowymi dokumentami oświatowymi;
 2. Przygotowuje plan pracy dydaktycznej;
 3. Konstruuje wymagane dokumenty szkolne;
 4. Potrafi być wszechstronnego przygotowany do lekcji;
 5. Indywidualizuje pracę z uczniami;
 6. Organizuje warsztat pracy nauczyciela w gimnazjum;
 7. Planuje awans zawodowy.

Forma zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo (2 nieobecności dozwolone)

Treści programowe

 1. Język polski w gimnazjum w podstawie programowej.
 2. Programy i podręczniki – wybór i ocena
 3. Tworzenie planu wychowawczego
 4. Metody aktywizujące zalecane do pracy w gimnazjum
 5. Polonistyczny projekt edukacyjny
 6. Egzamin gimnazjalny
 7. „Pozytywna strona gimnazjum”- wyniki badań PISA
 8. Polonista polimedialny
 9. Budowanie autorytetu nauczyciela
 10. Rozpoznawanie gatunków publicystycznych
 11. Ćwiczenia umiejętności odbioru tekstów literackich
 12. Od literatury popularnej do „wysokiej”
 13. „Przestrzeń do zagospodarowania” – lektury do wyboru
 14. Gatunki „młodzieżowe”: powieść przygodowa, obyczajowa, detektywistyczna, fantasy
 15. Analiza i interpretacja komiksu
 16. Film w gimnazjum
 17. Jak wykorzystać na lekcji program TV
 18. Rola teatru w edukacji polonistycznej
 19. Sztuki plastyczne na lekcjach języka polskiego
 20. Rola muzyki w nauczaniu języka polskiego
 21. Jak ćwiczyć sprawność tworzenia dłuższych form wypowiedzi pisemnych
 22. Ćwiczenia redakcyjne przy konstruowaniu pism użytkowych
 23. Jak doskonalić wypowiedzi ustne gimnazjalistów
 24. Jak bogacić słownictwo ucznia w gimnazjum
 25. Ćwiczenia ortograficzne w gimnazjum
 26. Jak uczyć redakcji własnego tekstu

Literatura

 1. Podstawa programowa z komentarzami. Język polski, t. 2, MEN, Warszawa 2009.
 2. D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001
 3. S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.
 4. B. Dyduch, Między słowem a obrazem, Kraków 2007.
 5. E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009.
 6. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2010.
 7. K. Gallagher, Jak zachęcać do czytania, tłum. M. Pagińska, Gdańsk 2007.
 8. B. Kubiczek, Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?, Opole 2006.
 9. H. Kurczab, Pogranicza  sztuk i konteksty literatury pięknej, Rzeszów 2001.
 10. M. Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego, Lublin 2008.
 11. A. Mikina, B. Zając, Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków 2006.
 12. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. Myrdzik, Lublin 2000.
 13. S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, [w:] Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Kraków 1988.
 14. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2011.
 15. Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne:

 1. „Polonistyka” 
 2. „Warsztaty Polonistyczne”
 3. „Zeszyty Szkolne”
 4. „Język Polski w Gimnazjum”
 5. „Nowa Polszczyzna”
 6. „Język Polski w Praktyce”
 7. „Psychologia w Szkole”
 8. „Między nami Polonistami”

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 16:03 - Aleksandra Dziak