Prowadzący

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 18

Efekty kształcenia

Student:

 1. Odróżnia różne metodologie badań literaturoznawczych i dydaktycznych.
 2. Określa miejsce historii literatury we współczesnych badaniach literaturoznawczych.
 3. Posługuje się metodologiami użytecznymi w prowadzonych przez niego badaniach.
 4. Doskonali swój warsztat badawczy.
 5. Świadomie konstruuje swoją rozprawę naukową.
 6. Dokonuje lektury i przedstawia uwagi krytyczne dotyczące fragmentów prac magisterskich poszczególnych uczestników seminarium, a także w sposób zaangażowany uczestniczy w dyskusji.

Forma zaliczenia przedmiotu

 1. Obecność (dwie nieobecności dopuszczalne);
 2. aktywność na zajęciach (minimum jedna przygotowana wypowiedź prezentująca stan badań w ciągu semestru);
 3. protokołowanie zajęć (minimum raz w ciągu semestru);
 4. uczestnictwo w przynajmniej jednym uzupełniającym konwersatorium dydaktycznym;
 5. co najmniej dwukrotne uczestnictwo w konsultacjach w ciągu semestru;
 6. oddane pod koniec semestru sprawozdanie z opisem podjętych działań wraz ze sformułowanym tematem – na pierwszych zajęciach w styczniu (studenci pierwszego roku);
 7. oddany na pierwszych zajęciach w maju plan pracy oraz fragment minimum sześć stron (studenci pierwszego roku);
 8. pierwszy rozdział prezentowany w pierwszym semestrze;
 9. drugi rozdział – na zaliczenie pierwszego semestru (bez prezentacji do wglądu promotora);
 10. trzeci rozdział – prezentowany w drugim semestrze;
 11. całość pracy oddana do czytania promotorowi w połowie kwietnia (studenci drugiego roku).

Treści programowe

 1. Metodologia badań literaturoznawczych a metodologia badań dydaktycznych.
 2. Miejsce historii literatury we współczesnych badaniach literaturoznawczych.
 3. Przykładowe metodologie użyteczne w dydaktyce literatury i języka polskiego.
 4. Przykładowe metodologie użyteczne w badaniach nad literaturą polsko-żydowską.
 5. Warsztat naukowy badacza.
 6. Proces konstruowania rozprawy naukowej.
 7. Lektura i uwagi krytyczne dotyczące fragmentów prac magisterskich poszczególnych uczestników seminarium.

Literatura

Rok pierwszy:

 1. E. Prokop-Janiec, Udział Żydów w literaturze polskiej, „Kontury” 10, 1999, s. 128-155.
 2. Taż, Aspekt żydowski, [w:] tejże, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992, s. 17-63.
 3. Taż, Aspekt polski, [w:] tejże, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, s. 78-141.
 4. T. Kostkiewiczowa, Historia literatury w przebudowie, [w:] Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska i zespół, t. 2, Kraków 2005, s. 409-429.
 5. T. Walas, Historia literatury w przebudowie, [w:] Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska i zespół, t. 2, Kraków 2005, s. 409-429.
 6. W. Panas, „Ja polski poeta, hebrajski niemowa". Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska 1918-1939, [w:] tegoż, Pismo i rana, s. 41-55.
 7. W. Panas, Pismo i rana. O literaturze polsko-żydowskiej, [w:] tegoż, Pismo i rana. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 1996, s. 57-74.
 8. S. J. Żurek, Dlaczego święta żydowskie, [w:] tegoż, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2011, s. 11-20.
 9. P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 6-22.
 10. H. Grynberg, Holocaust w literaturze polskiej, [w:] Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.
 11. R. Low, Polskojęzyczne życie literackie w Izraelu. Wstępne rozpoznanie, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (I), red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń 2001.
 12. M. Janion, Spór o antysemityzm. Sprzeczności, wątpliwości, pytania, [w:] taż, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 127-166.
 13. J. Zieliński, Jak pisać prace magisterskie?; J. Boć, Wymogi stawiane pracy, [w:] tegoż, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 1994.

Rok drugi:

 1.  Fragmenty prac magisterskich uczestników zajęć.
 2. Artykuły wskazane jako literatura pomocnicza do poszczególnych prac magisterskich.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2013, godz. 15:18 - Aleksandra Dziak