Problematyka naukowa

Ekologia krajobrazu, systemy krajobrazowe, komputerowe modelowanie procesów ekologicznych w krajobrazie, modele płatowe, modele automatów komórkowych, modele ekologiczno-ekonomiczne, biomasa i produktywność zespołów roślinnych, ekologia roślin, sukcesja lasów, antropogeniczne zmiany ekosystemów, GIS, turystyka w krajobrazie, analiza chmur punktów.


Przebieg pracy naukowej

 • 2002 - do chwili obecnej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 1997 - 2001 - Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
 • 1980 - 1996 - Instytut Ekologii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Data uzyskania tytułu zawodowego i stopnia naukowego

 • Magistra - 1980 - Uniwersytet Lwowski (Ukraina)
 • Doktora - 1986 - Uniwersytet Dnipropetrowski (Ukraina)
 • Doktora habilitowanego -1997- Uniwersytet Dnipropetrowski (Ukraina)

 Badania w terenie:

 • Karpaty (Polska, Ukraina)
 • Roztocza (Polska, Ukraina)
 • Kampinoski Park Narodowy (Polska)
 • Białowieski Park Narodowy (Polska)
 • Wielkopolska (Polska)
 • Helgedomen Reserve (Szwecja)

Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za napisanie książki "Modelowanie elementów krajobrazu" i osiągnięcia naukowe; 2004

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą

·        Austria BOKU, Instytut Ekologii Leśnej - stypendium, 2 miesiące;

·        Kanada Firma Geomatics, Burlington - staż, 2 tygodnie;

·        Japonia, Tokyo Noko University – staż i wykłady, 1 tydzień;

·        Szwecja, Królewska Szwedzka Akademia Nauk - stypendium, 2 miesiące.


Certyfikaty

Wybrane publikacje:

 

 • Kozak I., Balaniuk I., Selenko D., Balaniuk S., Kozak H. 2019. Traditional village system – case study from the Krempna commune (Poland). Ekologia (Bratislava) 38(1): 87–100.

 • Kociuba P., Kozak I., Perzanowski K., Klich D., Kozak H., Stępień A. 2015. Forecasting of landscape dynamics using computer models: a case study at Roztocze Wschodnie (Eastern Poland), Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia p. 68 - 74.

 • Kozak I., Perzanowski K., Parpan T., Kociuba P., Klich D. 2015. Forecasting of the dynamics of beech and fir forests of Polish Bieszczady and Ukrainian Beskydy under the influence of climatic changes, Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia s. 94 - 102.

 • Kozak I., Węgiel A., Strzeliński P., Frąk R., Stępień A., Kociuba P., Kozak H. 2014. FORKOME model application for prognosis of forest fires. Ekológia (Bratislava), 33(4): 391–400.
 • Kociuba P., Kozak I., Semko I., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 260-269.

 • Stępień A., Kozak I., Kociuba P., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania programów 3ds Max do wizualizacji obiektów wąwozu w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 269-278.

 • Kociuba P., Kozak I. 2014. Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 202-219.

 • Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecológia (Bratislava) 33(1): 16-25.
 • Popov M., Semko I., Kozak I. 2014. Metoda oceny wskaźnika powierzchni liści z zastosowaniem lotniczego skaningu lidarowego. Acta Agrophysica, 21(2): 205-217.
 • Kozak I., Kozak H., Kociuba P. 2014. Analiza dynamiki teren zabudowanych w krajobrazie Plaskowyu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego z zastosowaniem modeli komputerowych. W: J. R. Rak [red.] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2014, s. 283-299.
 • Kozak I., Parpan V., Parpan T. Kozak H. 2013. Landscape Ecology (modern approach) (w jezyku ukraińskim). Iwano-Frankiwsk, 216 c.
 • Kozak I., Czekajska P., Kozak H., Stępień A., Kociuba P. 2013. Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu. Leśne Prace Badawcze, Vol. 74 (3): 215–226.
 • Kozak I, Kozak H., Kociuba P. 2013. Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich. W: J. R. Rak [red.]. Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2013, s. 208–212.
 • Козак І., Козак Г. 2013. Досвід моделювання ландшафтно-еколгічних ситем гірських територій /  Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – Львів,. – Вип. 6 (98). – С.  207-213.
 • Zajączkowski J., Brzeziecki B., Perzanowski K., Kozak I. 2013.Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce. Sylwan. Nr 4. S. 253- 262.
 • Kozak I., Strzeliński P., Węgiel A., Kociuba P. 2012. Prognozowania zmian w wydzieleniach leśnych na poziomie krajobrazu z zastosowaniem modeli komputerowych. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XXXIII Zarządzanie systemami Krajobrazowymi. Strony  115-123.
 • Kozak I., Mikusiński G., Stępień A., Kozak H., Frąk R. 2012. Modeling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden. Journal of Forest Science. 58, (10): 436–445
 • Kozak I., Kozak H. 2012. Selective forest cutting using the FORKOME computer model. Ekológia (Bratislava) Vol. 31, No. 2, p. 195–209.
 • Kozak H., Stepień A., Kozak I. 2012 Three-dimension modeling in reconstruction of old wooden church in Ukraine. Kultura i Historia, 21.
 • Kozak H., Kozak I. 2012. Kulturotwórcza rola drzew w Karpatach Ukraińskich (na przykładzie z okolic Turki). Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2012, 171–189.
 • Kozak I, Stepień A., Kozak H., Shuber P. 2012. Prognozowania  zmian podwydziałów leśnych. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2012, 365–385.
 • Кozak I. Węgiel A., Strzeliński P., Stępien A., Kozak H., Frak R., 2012. Przykład prognozowania zmian lasów sosnowych z zastosowaniem danych SILP. Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки Nr 9 (234), 14-20.
 • Козак Г., Козак І., Стемпень А. 2012. До питання збереження та відновлення культурного ландшафту навколо дерев'яної церкви Святого Духа у селі Потелич. Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки Nr 9 (234), 166-171.
 • Stępień A., Kozak I., Kozak H. 2011. Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno - krajobrazowego – na przykładzie nieistniejącej cerkwi w Beniowej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie T19. C. 378-387.
 • КоzакІ., Frąk R., Stepień А. Коzак H. 2010. Modele FORKOME I CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Szackim Parku Narodowym. Naukowyj wisnyk Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im Lesi Ukrainki, Nauki Biołogiczne, 18. s. 3 – 7.
 • Koзак І. І., Парпан В.І. 2009. Екологічне моделювання із застосуванням програми STELLA. (Ecological modeling with STELLA Software) – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, Прикарпатський Національний Університет (Prycarpathian National University), - 220 с
 • Kozak I., Parpan V., Potaczala G., Kozak H., Zawadzki A. 2007. Natural forest regeneration in spruce monocultures in the Ukrainian Beskids - prognosis by FORKOME model. Journal of Forest Science. Prague. 53, (4): 162-169
 • Kozak I., Chłódek D. Zawadzki A., Kozak H., Potaczala G. 2007. Symulacja przebudowy drzewostanów świerkowych w Bieszczadach za pomocą modelu FORKOME. Leśne prace badawcze 2, 7-28.
 • Koзак І. , Парпан В.І. 2006. Екологічна лісова комп’ютерна модель FORKOME. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, Прикарпатський Національний Університет, 207 s.
 • Kozak I., Ferchmin M., Potaczała G., Kozak O., Seńko Z., Baraniuk-Otręba A. 2005. Prognozowanie zmian lasu mieszanego w Kampinoskim Parku Narodowym z zastosowaniem modelu Forkome. Acta. Sc. Pol. 4. s. 45-54.
 • Kozak I., Menshutkin V., Parpan V., Shparyk Yu., Parpan T., Viter R., Kozak O., Seńko Z. 2005. Computer simulations of natural beech forest dynamics in the Boberka river basin in the Ukrainian Beskids. Natural Forests in the Temperate Zone of Europe–Values and Utilization, Published by Swiss Federal Research Institute. Birmensdorf, s. 121-129.
 • Коzak І. 2004. The simulation modelling problems and perspectives in ecology. Visnyk of L’viv University. Series Geographical. N 31, s. 132-138.
 • Perzanowski K., Olech W., Kozak I. 2004. Constraints for establishing a meta-population of the European bison in Ukraine. Biological Conservation.120/3:345-353.
 • Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G., 2003. Modelling of beech forest dynamics in the Bieszczady Mountains in response to climate change. Ecology. Bratislava. 22. 2, s. 152-161.
 • Kozak I., Menshutkin V., Klekowski R.Z. 2003. Modelowanie elementów krajobrazu. Wydawnictwo TN KUL 200s.
 • Kozak I., Menshutkin V., Ferchmin M., Potaczała G., Jóźwina M, Kozak O., Seńko Z. 2003. Prognozowanie zmian lasu sosnowego w obszarze ochrony ścisłej Nart w Kampinoskim Parku Narodowym z wykorzystaniem modelu FORKOME. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 22. 4, s. 483-497.
 • Kozak I., Menshutkin V., 2002. Predictions of Spruce Forest Dynamics in the Polish Bieszczady and Ukrainian Bieskidy Using the Computer Modelling. Baltic Forestry. Vol. 8, 1, s. 28-34.
 • Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G., 2002. Computer simulation of fir forest dynamics in Bieszczady Mountains in response to climate change. Journal of Forest Science. Prague. 48 (10), s. 425-431.
 • Kozak I., Menshutkin V. 2002. Investigation of landscape dynamics with use of GAP and Cellular Automata models. Człowiek i Przyroda. Lublin, KUL, N 13-14, s. 81-92.
 • Kozak I., Menshutkin V., 2001. Prediction of beech forest succession in Bieszczady Mountains using. a computer model. Journal of Forest Science, 47, 8, 333-339.    Kozak I., Menshutkin V., 2001. Investigation of Spruce forest dynamics in Bieszczady Mountains using a computer modelling. Ecology, Bratislava, vol 20. No 4, 371-378.
 • Kozak I., Perzanowski K. 2001. Perspectives for conservation and monitoring of biological diversity in Ukraine under Large Herbivore Initiative WWW - Europe programmes. Conference on Conservation and Monitoring of Biological and Landscape Diversity in Ukraine. Kyiv, 19 – 20 June 2000. Council of Europe Publishing. Environmental encounters, No 49. 77-81.
 • Kozak I. Holubets M. 2001. Biomass production and productivity in oak forests of the Eastern Carpathians in relationship with stands age. Ecology, Bratislava, vol 20. No 3, 301-309.
 • Akimov I., Kozak I., Kryzanovskij V., Perzanowski K. 2001. Long-term population records - a crucial factor for the success of the re-establishment of European bison (Bison bonasus) population in Ukraine. Ekologia - Bratislava, 20, Suppl. 2/2001: 57-62.
 • Kozak I. 2000. Biomass of forest and meadow in the Eastern Carpathians. Ecology, Bratislava, vol 19. No 1, 23-26.
 • Perzanowski K., Kozak I. 2000. The Carpathian bison: its past and future perspectives. Biosphere Conservation 2,2:75-81.
 • Kozak I., Holubets M., 2000. Biomass in beech and spruce forest in the
 • Ukrainian Carpathians.  Folia Forestalica Polonica. Ser. A. Forestry,(Poland). Number 42, p. 6-14.
 • Kozak I., Menshutkin V., 2000. An investigation of forest succession in Bieszczady  Mountains using a computer models. Folia Forestalica Polonica. Ser. A. Forestry, (Poland). Number 42, p. 67-81.
 • Kozak I., Menshutkin V., 2000. Possibilities of application of computer modeling for prediction of tree stand succession dynamics on the example of fir-beech tree stand in the Bieszczady Mountains. Forestry (Poland). 3, 113-122.
 • Kozak I. 1999. Recreation-Induced Changes in the Spruce Ecosystem Component. Biology Bulletin. Volume 26, No 6, p. 582-585.
 • Kozak I., Menshutkin V.V. 1999. Computer simulations of forest Ecosystems Dynamics. Biology Bulletin. Volume 26, No 6, p. 586-592.
 • Kozak I. Holubets M. 1999. The dependence of plant mass and productivity on the age of stands in oak forests of the Eastern Carpathians. Oecologia Montana. 8, 6-8. 
 • Kozak I. Holubets M. 1999. The dependence of biomass on fertility of soils in the beech forest of the Eastern Carpathians. Forestry.(Poland). 2, 85-92.

Wszystkich publikacji ponad 200

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 12:47 - Adam Stępień