Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 25/POKL/7.4/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego konkursu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

 

2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • Osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata
 • Otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 4,5 mln zł.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie do 4 marca 2013 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można będzie uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie , ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 10.00.

 

Do pobrania:

Dokumentacja_konkursowa_7.4

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2013, godz. 12:45 - Kamil Dębiński