Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celami przewidzianymi do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach

ogłoszonego konkursu są:

  • Zacieśnienie i rozwój współpracy świata nauki z przedsiębiorstwami i zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami;
  • Wspieranie realizacji Regionalnej Strategii Innowacji zakładającej m.in. powstanie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi, instytucjami z sektora B+R a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii;
  • Zwiększenie potencjału innowacyjnego firm zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego poprzez objęcie przedsiębiorstw i ich pracowników wsparciem o charakterze szkoleniowym i doradczym związanym z realizowanymi procesami rozwojowymi.

 

Cel ten będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej, z wykorzystaniem doświadczeń

partnerów zagranicznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań już stosowanych w innych

krajach lub wypracowanych wspólnie z partnerami.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

  • Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  • Pracowników naukowych jednostek naukowych oraz
  • pracowników naukowych i naukowodydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.

2. tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

3. wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: przedsiębiorcy, pracownicy, przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki, naukowe, pracownicy, naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni, doktoranci.

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest

kwota 10 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie do 25 marca 2013 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 26.02.2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 10.00.

 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursowa

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2013, godz. 12:50 - Kamil Dębiński