Informacje dla Autorów RT – zeszyt 6: teologia pastoralna

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opub­likowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czaso­pism.
 2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji on-line na stronie www danego zeszytu, a także na indeksowanie artykułu w bazach bibliograficznych, m.in. CEJSH i CEEOL.
 3. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (tekst artykułu, sprawozdania, recenzji itp., przypisy, streszczenie, słowa kluczowe, ilustracje, tabele, wykresy). Jest to 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) w przypadku prozy lub 700 linijek poezji, lub 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub 3000 cm² powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych, dia­gramów).
 4. Autor przekazuje Komitetowi Redakcyjnemu tekst w postaci wydruku papierowego i wersji elektronicznej. Artykuły należy składać do 15 listopada do RT z. 6 ukazującego się w czerwcu roku następnego u Redaktora lub Sekretarza czasopisma.
 5. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać na osobnej kartce. Do druku zostaną przyjęte wyłącznie artykuły, które uzyskają dwie, anonimowe recenzje pozytywne (procedura recenzowania na stronie www). Ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu podejmuje Komitet Redakcyjny.
 6. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.
 7. Ze względu na wymogi baz bibliograficznych, w których są zamieszczane artykuły publikowane w Rocz­nikach, m.in. CEJSH i CEEOL, wszystkie artykuły powinny zawierać streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami), tytuł i ew. podtytuł (do 150 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (do 255 znaków ze spacjami) w języku angielskim. Artykuły w językach obcych ­także streszczenie i słowa kluczowe po polsku.
 8. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: do druku – imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), adres do korespondencji (może być e-mail); dodatkowo w celu kontaktu Redakcji z autorem – adres pocztowy, telefon. Aby autorzy mogli bezpłatnie otrzymać  egzemplarz czasopisma, potrzebne są dane osobowe do sporządzenia PIT-8C.
 9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowa­nie z innych źródeł) ponosi autor.
 10. Przypisy oraz bibliografię należy sporządzić według tzw. systemu kropkowego w wersji Wydawnictwa TNKUL. W opisie książek należy podać wydawnictwo. W bibliografii uporządkowanej w układzie alfabetycznym należy podać wyłącznie literaturę przywołaną w przypisach zamieszczonych w artykule.
 11. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przy­pisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kom­pletny, a przytaczane cytaty sprawdzone. Rekomen­dowana forma zapisu:

 

    PRZYPISY

 

K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18‑20.

E. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan. Psychopatologia. Warszawa: Zysk i S-ka 20114 s. 792-799.

A. Bronk SVD. Wielość nauk i jedność nauki. W: S. Kamiński. Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19924 s. 345‑370.

T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka w filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin: TN KUL 1995 s. 9.

C. K. Norwid. Dzieła wszystkie. T. 3: Poematy I. Oprac. S. Sawicki, A. Cedro. Lublin: TN KUL 2009.

Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. Stępień, T. Szubka. Lublin: TN KUL 1993.

Św. Augustyn. Państwo Boże. Przeł. W. Kubicki. Kęty: Antyk 1998.

L. Górka SVD. Teologiczne podstawy jedności chrześcijan w świetle Dekretu o ekumenizmie. „Roczniki Teo­logii Ekumenicznej” 3(58) 2011 s. 17-32.

P. Wejland. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1991 nr 1 s. 91‑108.

Diagnoza społeczna 2009. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009, www. diagnoza.com (dostęp: 19.08.2011). 

   

BIBLIOGRAFIA

 

Pyle A.: Malebranche. New York: Routledge 2003.

Berger P. L., Luckmann Th.: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PWN 1983.

Turowski J.: Przedmowa. W: Tenże. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: TN KUL 1993 s. 5‑6.

Duchowość bezdroży. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1995. Homo meditans. T. 16.

Goldenberg H., Goldenberg I.: Terapia rodzin. Przeł. M. Łuczak, M. Młynarz, K. Siemieniuk. Kraków: Wydaw­nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.

Rybicki A. ks.: Wiara mężczyzn. Aspekty antropologiczne i duchowe. „Roczniki Teologii Duchowości” 4(59) 2012 s. 137-147.

Michalik R., Toeplitz Z.: Sylwetka psychologiczna uczestników konkursów pianistycznych. „Przegląd Psycho­logiczny” 55:2012 nr 4 s. 369-382.

Solecki T.: Gwiazda zaranna. „W drodze” 1989 nr 10 s. 53‑58.

Kodeks karny. Komentarz do art. 117-221 k.k. Red. A. Wąsek, R. Zawłocki. T. 1. Warszawa: C. H. Beck 2010.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. 2007, nr 168 poz. 1186 z późn. zm.

Jakiej Unii chcemy. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2003, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/ K_057_03.PDF (dostęp: 04.06.2010)

 

 1. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publika­cję tekstu w dotychczasowej postaci.
 2. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.
 3. Autorzy opublikowanych prac otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz Rocznika (po dostarczeniu danych oso­bowych potrzebnych do sporządzenia PIT-8C) i nad­bitki własnych tekstów. 

  

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 

 1. Teksty dostarczone na nośniku elektronicznym lub przesłane pocztą elektroniczną powinny być zapisane w formacie jednego z ty­powych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). W przypadku zapisu w formacie TEX należy dostarczyć plik TEX oraz wygenerowany na jego pod­stawie PDF.
 2. Rysunki, wykresy lub mapy należy przygotować za pomocą programów: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, MS Excel, OpenOffice Draw i Calc i dostarczyć je jako odrębne pliki (bez użycia kolorów). Dotyczy to także materiałów skanowanych (optymalnie w formacie TIFF). W tekście należy za­znaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 3. Oryginały ilustracji (w postaci nadającej się do druku) wraz z podpisami powin­ny być dołączone osobno.
 4. Nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logicz­ne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edy­tora lub środowiska Windows, należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub jako załącznik poczty elektronicznej.
 5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środko­wanie, kursywa.
 6. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

 

 

Information for „Roczniki Teologiczne” issue 6: Pastoral Theology Authors

 

 1. RT issue 6 Editors will only accept original articles, previously unpublished.
 2. The text should be written in Times New Roman CE font, 12 points, with an interval of 1,5 and should not exceed 15 pages including the summary in the English language (approximately 10 lines), bibligraphy and key words (up to 30 thousand of characters with spaces, including footnotes).
 3. Each article (in any language) must be accompanied by a summary and key words in Polish and also the title, abstract and key words in English.
 4. Footnotes and references should be prepared according to the so-called ‘dot system’ in the version of TNKUL Publishing House. The publishing house should be specified in the description of books. The references ordered in alphabetical order should include only literature cited in footnotes.
 5. The paper should consist of a short introduction, several parts preceded with subheadings and an end.
 6. The note concerning the author should contain the first and last name, the scientific title, affiliation to the scientific centre, the position held at university, address for correspondence and an e-mail address.
 7. Authors bear liability arising from copyright law and publishing rights.
 8. Book reviews and scientific conference reports should not exceed 3 pages of the standard print. 
 9. By submitting an article for publication in RT issue 6, the authors automatically agree to place the article in an on-line version at: roczniki-pastoralno-katechetyczne,14996.html and also to index their articles in CEJSH and CEEOL databases.
 10. Articles should be submitted by 15th November for the issue 6 of RT to the journal’s Editor or Secretary. The issue will appear in June of the following year.
 11. Only articles which obtain two blind and positive reviews (reviewing procedures to be found on the website) will be submitted for publication. The final decision concerning the acceptance or rejection of an article will be made by the Editorial Board.
 12. Authors of the published papers receive one copy of RT issue 6 and an offprint of their own text in an electronic PDF format. 
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:04 - Marek Fiałkowski