Zarządzenie Nr Rop-0101-28/20
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie przekształcenia Katedry Etyki
oraz Katedry Etyki Szczegółowej

na Wydziale Filozofii

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu KUL oraz § 8 ust. 1
Regulaminu organizacyjnego katedr
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
na wniosek Rady Instytutu Filozofii,
zaopiniowany pozytywnie przez
Uniwersytecką Komisję ds. Rozwoju Uniwersytetu
zarządza się, co następuje:

 

Z dniem 1 marca 2020 r. przekształca się Katedrę Etyki
oraz Katedrę Etyki Szczegółowej funkcjonujące
w ramach Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii
poprzez połączenie w Katedrę Etyki.

 

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Etyki dotyczą zarówno struktury metodologicznej etyki jak i kwestii szczegółowych, analizowanych dzisiaj w ramach etyk stosowanych. Niemal od początku powstania katedry prowadzono w jej ramach badania nad etycznym personalizmem – w ten nurt badawczy wpisał się w sposób szczególny jej były Kierownik, Karol Wojtyła – Jan Paweł II, a także jego uczeń i następca ks. Prof. Tadeusz Styczeń. Personalizm etyczny jest kontynuowanym w ramach prac Katedry obszarem badawczym, zainteresowania pracowników są jednak znacznie szersze. Dotyczą najpierw samego statusu etyki, a także sporu pomiędzy konsekwencjalizmem a deontologizmem oraz współczesnej etyki analitycznej. Szczegółowe obszary etycznej refleksji pozostające w kręgu zainteresowań pracowników Katedry to głównie bioetyka, neuroetyka, etyka społeczno – gospodarcza oraz etyka środków przekazu.

 

Dr Małgorzata Borkowska-Nowak interesuje się głównie etyką społeczno-polityczną, w jej ramach podejmuje problematykę sprawiedliwości społecznej, wolności, dobra wspólnego, cnót obywatelskich, racjonalistycznego i indywidualistycznego liberalizmu. W swoich badaniach stara się łączyć perspektywę filozoficzną z perspektywą nauk społecznych (politologii, socjologii, psychologii, prawa i ekonomii).

 

Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz koncentruje się w swoich badaniach na analizie moralnego działania, zarówno w klasycznej jak i analitycznej tradycji, w szczególności interesuje się jego strukturą i uwarunkowaniami. Analizując sposoby uzasadniania słuszności działania zajmuje się problematyką moralnych dylematów i zasadą podwójnego skutku. W ramach etyki szczegółowej interesuje się problemami bioetyki i neuroetyki.

 

Ks. Dr Marcin Ferdynus podejmuje badania w obszarze szeroko rozumianej etyki medycznej, w szczególności zajmuje się medycznymi, etycznymi oraz społecznymi aspektami przedłużania życia ludzkiego, problemem rezygnacji z uporczywej terapii, etycznymi aspektami doskonalenia ludzkiej natury oraz antropologicznymi i etycznymi aspektami transhumanizmu.

 

Prof. dr hab. Jan Kłos prowadzi badania głównie w obszarze problemów etyki społecznej i politycznej. Zajmuje się historią doktryn społeczno-politycznych, teorią i etyką środków masowego przekazu, aksjologicznymi podstawami systemów politycznych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również myśl filozoficzna Johna Henry’ego Newmana i Edith Stein.

 

Dr Anna Krajewska za podstawowy przedmiot swoich badań obrała nurt antyteoretyczny we współczesnej etyce. W ramach tej problematyki skupia się na takich kwestiach jak partykularyzm moralny, koncepcja podmiotu moralnego oraz ocena skutków działania. Obok tego prowadzi badania nad moralną odpowiedzialnością w kontekście współczesnych dyskusji dotyczących różnic między działaniem a zaniechaniem działania.

 

Dr Wojciech Lewandowski koncentruje się w swoich badaniach na analizach intuicyjnie przyjmowanych przekonań moralnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i obowiązku szczególnej troski o bliskich. Zajmuje się też problematyką bioetyczną, w sposób szczególny problemami moralnymi związanymi z medycznie wspomaganą prokreacją.

 

Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prowadzi badania nad personalizmem w etyce starając się w nich łączyć tradycyjnie i aktualnie podejmowane kwestie. Analizuje dokonania lubelskiej szkoły personalistycznej uwzględniając w sposób szczególny dorobek Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia. Zajmuje się też związkiem pomiędzy personalizmem a etyką cnoty oraz personalistycznymi implikacjami etyki społecznej.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2022, godz. 19:22 - Andrzej Zykubek