W 1969 r. kierownictwo Katedry Metafizyki Szczegółowej (czyli tzw. I Katedry Metafizyki, w odróżnieniu od II Katedry Metafizyki, którą była Katedra Metafizyki Ogólnej) objął prof. dr hab. Antoni B. Stępień, a w 1970 r. Katedrę Metafizyki Szczegółowej przemianowano na Katedrę Teorii Poznania. Po przejściu w 2002 r. na emeryturę prof. A. B. Stępnia kierownikiem Katedry Teorii Poznania został prof. dr hab. Stanisław Judycki (zatrudniony w Katedrze od 1983 r.). Od 1993 r. w Katedrze Teorii Poznania zatrudniony jest dr Jacek Wojtysiak (adiunkt), a od 1996 r. dr Arkadiusz Gut (adiunkt). W Katedrze Teorii Poznania zatrudnieni byli: dr Kazimierz Krajewski (1979-1983), obecnie Katedra Etyki, dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL (1982-1996), obecnie kierownik Katedry Filozofii Sztuki, mgr Roman Schmidt (2003-2008).

 

Aktualnie pracownicy Katedry Teorii Poznania prowadzą następujące rodzaje zajęć dla studentów: wykłady kursoryczne z teorii poznania (epistemologii), wykłady ze wstępu do filozofii i dydaktyki filozofii, wykłady monograficzne z zakresu teorii poznania i filozofii współczesnej, ćwiczenia z teorii poznania i dydaktyki filozofii; przy Katedrze prowadzone jest proseminarium (seminarium licencjackie) oraz seminarium magistersko-doktorskie.

 

Działalność naukowa i dydaktyczna prof. Antoniego B. Stępnia (ur. 1931) dotyczyła ogólnej teorii poznania (O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin: TN KUL, 1966; Teoria poznania. Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin 1971), estetyki (Propedeutyka estetyki, Warszawa: ATK 1975, Lublin 1986), syntez podstawowej problematyki filozoficznej (Wprowadzenie do metafizyki, Kraków: Znak 1964; Wstęp do filozofii, Lublin: TN KUL 1976 - wielokrotnie wznawiany; Elementy filozofii, Lublin: RW KUL 1980), filozofii współczesnej (Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, redakcja, Rzym: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej 1987; Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce, redakcja, Lublin: RW KUL 1992). Artykuły i wykłady prof. A. B. Stępnia dotyczące różnych dziedzin i zagadnień filozoficznych zebrane są w: A. B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t.1, Lublin: RW KUL 1999; Studia i szkice filozoficzne, t. 2, Lublin RW KUL 2001; Punkt wyjścia w filozofii; Teorie relacji: filozoficzne i logiczna, Lublin: TN KUL 2005. Pod kierunkiem prof. A.B. Stępnia zostały napisane 54 prace magisterskie i był on promotorem 13 rozpraw doktorskich.

 

Z Katedrą Teorii Poznania związana była filmologia, nie tylko merytorycznie, ale i organizacyjnie. W roku akademickim 1966/1967, z inicjatywy prof. A. B. Stępnia, ukonstytuowało się Koło Filmologicznie Studentów KUL, którego był on wieloletnim kuratorem (do grudnia 1983 r.). W ramach Koła zorganizowano dwie sekcje: Dyskusyjny Klub Filmowy (był to pierwszy Akademicki Dyskusyjny Klub Filmowy zarejestrowany w Federacji Klubów Dyskusyjnych) oraz Amatorski Klub Filmowy, który prowadził kursy operatorskie i próbował sił w filmowej rejestracji ważniejszych wydarzeń uniwersyteckich.

 

Główne obszary aktywności naukowej prof. Stanisława Judyckiego (ur. 1954) dotyczą dziejów filozofii XX w., a w szczególności dziejów fenomenologii (Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla, Lublin: TN KUL 1990), współczesnej filozofii umysłu (Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Lublin: RW KUL 1995), zagadnień metafizycznych (Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego), problematyki ogólnej epistemologii (m.in. Epistemologia XX wieku: przegląd stanowisk, w: "Roczniki Filozoficzne" 46/47(1998/1999, s. 6-66) oraz teologii filozoficznej (m.in. Samoświadomość i unikalność osób ludzkich, w: P. Gutowski, P. Gut, (red.), Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 409-429; Filozofia i chrystologia - w druku). Prof. S. Judycki przetłumaczył różne teksty filozoficzne z języków niemieckiego i angielskiego. Pod jego kierunkiem napisano dotąd 29 prac magisterskich oraz był promotorem jednej rozprawy doktorskiej.

 

Oprócz ogólnej epistemologii przedmiotem zainteresowań naukowych dr hab. Jacka Wojtysiaka (ur. 1967) są zagadnienia z zakresu metafizyki (O słowie "być". Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania, Lublin; TN KUL 2005, "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej, Lublin: TN KUL 2008 - rozprawa habilitacyjna), teologii filozoficznej (m.in. O argumencie moralnym za istnieniem Boga, w: "Roczniki Filozoficzne" 52 (2004), nr 2, s. 391-428; Jak rozpoznawać Objawienie - uwagi wierzącego epistemologa, w: P. Moskal (red.), Religia i mistyka, t. 3: Objawienie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 35-69). Dr J. Wojtysiak publikuje i prowadzi różnoraką działalność w zakresie dydaktyki filozofii (Filozofia. Pochwała ciekawości, Kraków SIW Znak 2003; Pochwała ciekawości. Poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, Kraków: SIW Znak 2003; Filozofia i życie, Kraków: SIW Znak 2007).

 

Dr hab. Arkadiusz Gut (ur. 1970) zajmuje się historią filozofii współczesnej, a w szczególności związkami pomiędzy tzw. filozofią kontynentalną a filozofią analityczną (Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005), zagadnieniami z zakresu teorii poznania (m.in. Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia, w: "Roczniki Filozoficzne", 44(1996), z.1, s. 61-78), problematyką metafizyczną (m.in. Fregego krytyka dowodu ontologicznego, w: "Analiza i Egzystencja" 1(2005), s. 31-62) oraz problematyką filozofii języka (obecnie kończy prace nad rozprawą habilitacyjną dotyczącą dyskusji na temat relacji pomiędzy myśleniem a językiem).

 Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2010, godz. 21:53 - Andrzej Zykubek