Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:

  • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
  • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
  • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
  • wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

 

Uprawnieni wnioskodawcy
Polska
Każda instytucja uprawniona do udziału w ramach któregokolwiek działania Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: szkoła (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna), szkoła wyższa oraz inne instytucje zajmujące się edukacją formalną.

Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Kraje-Darczyńcy (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)
Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Dla wnioskodawcy z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Polski.

Czas trwania pojedynczej wizyty
Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 7 marca 2013 r., najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2013.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie
Całkowita alokacja fundusze norweskie i EOG wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 200 000 euro.

Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

Dofinansowanie pojedynczej wizyty
Dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty przygotowawczej ze środków FSS pokrywa 100 proc. całkowitych kwalifikowalnych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.

Koszty kwalifikowalne
W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:

  • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 euro,
  • koszty utrzymania w wysokości 250 euro za dzień,
  • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 

Czas trwania naboru
Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.

Nabór projektów odbywa się w okresie od 10 stycznia do 11 marca 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie http://online.frse.org.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa


Wiecej informacji
Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz dodatkowe informacje (w tym dokumenty konkursowe) znajdują sie na stronie Operatora Funduszu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warsaw
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028
e-mail: fss@frse.org.pl 
www.fss.org.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2013, godz. 09:46 - Kamil Dębiński