W ramach obu Mechanizmów zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach poniższych obszarów tematycznych.

 

Poniżej znajduje się wykaz programów, w których projekty są wyłaniane w drodze naboru wniosków:

 • Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów,
 • Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych,
 • Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii,
 • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych,
 • Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego,
 • Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych,
 • Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego,
 • Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,
 • Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć,
 • Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych,
 • Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego.

 

Więcej na temat finansowania: wejdź_na_stronę

 

HARMONOGRAM: harmonogram_naborow.pdf

 

Bieżące informacje będą podawane na stronie Działu Koordynacji Programów Europejskich oraz na e-KUL.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2013, godz. 09:56 - Kamil Dębiński