Celem konkursu jest w szczególności wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjnena realizację zadań odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.”.

 

Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadania wynosi łącznie 1 900 000,00 zł.

 

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:
- zalogowaćź się na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl na podstawie loginu i hasła, który udostępni kierownik Działu Koordynacji Programów Europejskich;

- wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ;
- dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ;
- dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

 

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Edukacja globalna 2013“

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 11 marca 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 


Po dokonaniu oceny wniosków, informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

Dodatkowe informacje:

1. Ogłoszenie o konkursie:  Ogloszenie - EDUKACJA_GLOBALNA.pdf

2. Regulamin konkursu  Regulamin_konkursu_Edukacja_Globalna_2013.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013, godz. 20:52 - Kamil Dębiński