W ramach konkursu są możliwe do dofinansowania projekty obejmujące programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a),

- doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) (b),

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (c),

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo–matematycznych (d),

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) (e),

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (f),

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (g).

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł.


Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.


Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły lub placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł, w tym wymagany w ramach konkursu wkład własny Wnioskodawcy lub Partnera w wysokości minimum 10% wartości projektu.

 

Więcej informacji:

DOKUMENTACJA KONKURSOWA.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTACJI.zip

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013, godz. 10:40 - Kamil Dębiński