Konkurs dotyczy Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Opearcyjnego Kapitał Ludzki.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

1. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych),w szczególności obejmujące:

 

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

 

- doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

 

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,

 

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

 

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

 

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

 

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

 

Projekt powinien zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2015 roku.

 

W wojwództwie podkarpackim projekt może realizować organ prowadzący placówkę oświatową samodzielnie lub w partnerstwie np. z uczelnią (partnerstwo krajowe). Z uwagi na ponadnarodowy charakter projektów, musi go realizować ponadto co najmniej jedna instytucja z zagranicy.

 

W projektach dotyczących współpracy ponadnarodowej wymagane jest złożenie załącznika do wniosku w postaci kopii listu intencyjnego z partnerami zagranicznymi w sprawie partnerstwa ponadnarodowego, natomiast umowa o współpracy ponadnarodowej musi zostać podpisana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

 

W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości od 12% do 15% wartości projektu, pochodzący z budżetu organu prowadzącego szkoły/placówki, której program rozwojowy realizowany jest w ramach projektu.

 

 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 3.000.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 25 lutego do 15 kwietnia 2013 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP, pokój nr 1, jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP.

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursowa nr 40/POKL/9.1.2/PWP/2013.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2013, godz. 16:48 - Kamil Dębiński