Urodził się 26 maja 1956 r. w Gołębiu (woj. lubelskie). Od 1971 do 1975 uczęszczał do klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. W latach 1975-1980 odbył studia w Sekcji Filologii Klasycznej KUL, uwieńczone tytułem magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. Obrazowanie w zachowanych fragmentach Heraklita z Efezu. Po ukończeniu studiów zatrudniony (od 1.10.1980) w I Katedrze (Greckiej) Filologii Klasycznej KUL. Po odbyciu rocznego stażu mianowany na stanowisko asystenta w Sekcji Filologii Klasycznej. Awans na stanowi­sko starszego asystenta uzyskał w 1984 r. W grudniu 1988 r. obronił pracę doktorską (napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. H. Podbielskiego) pt. Heraklit z Efezu i jego nauka. Interpretacja zachowanych fragmentów. Od 1.10.1989 r. zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Klasycznej (Greckiej) KUL. W 2000 na podstawie rozprawy pt. Logos we wczesnej myśli greckiej oraz kolokwium habilitacyjnego Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego filologii klasycznej w zakresie literaturoznawstwa. 1 października 2002 r. decyzją Senatu Akademickiego KUL został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (wcześniej, od 2002 prodziekan przez dwie kadencje).

 

Otrzymał kilka nagród Rektora KUL, m.in. nagrody zespołowe i indywidualne za przygotowanie procesu akredytacji i reakredytacji kierunku filologia klasyczna na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, udział w LFN, pracę na rzecz WNH, oraz nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za monografię Logos we wczesnej myśli greckiej.

 

28 maja 1993 r. został po­wołany na członka współpracownika Towarzystwa Naukowego KUL, w marcu 2001 na członka korespondenta Towarzystwa. Od grudnia 2005 - członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od września 2001 r. wchodzi w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego (trzecia kadencja), członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (od września 2009). Od 1998 r. pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego Roczników Humanistycznych, zeszyt 3: Filologia Kla­syczna, a w roku 2002 był redaktorem naczelnym zeszytu 3. Roczników Humanistycznych. Recenzuje artykuły w RH, jak również całe zeszyty RH.

 

Poza pracą w KUL doświadczenia naukowe zdobywał również za granicą jako stypendysta lub stażysta w następujących ośrodkach uniwersyteckich: Nijmegen (Holandia), Paryż, Amsterdam, Leuven (Belgia).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021, godz. 17:17 - Dariusz Piasecki