Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 

1. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych),w szczególności obejmujące:
1.1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
1.2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
1.3. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
1.4. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
1.5. rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
1.6. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
1.7. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest
kwota  15 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie od dnia 18 marca 2013 r. do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 209 „Pod Klonami” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14) oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14), e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Do pobrania:
41_-_9.1.2_-konkurs_otwarty.zip

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2013, godz. 13:13 - Anna Przybyła