Konkurs uwzględnia następujące typy projektów:

1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie[1],

2. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,

3. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia,:

-          pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe

-          staże/praktyki zawodowe[2]

-          szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych[3]

-           subsydiowanie zatrudnienia

-          wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

 

Wnioskodawcami są - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[4].
O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełniają kryteria określone
w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157,poz 1240 z późn. zm).

 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne), w tym:

- 10% grupy docelowej stanowią osoby niepełnosprawne,

- 5% grupy docelowej stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Każdy projekt musi zakładać objęcie wsparciem minimum 50 uczestników.

 Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 20 marca 2013 r. do dniazamknięcia konkursutj. do 17 maja 2013 r.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

Od 20.03.2013 r. godz. 7.30  do 17.05.2013 r. godz. 15.30

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr  326 A – Kancelaria Ogólna WUP w Lublinie

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

Decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski złożone przed dniem oraz po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia i podlegają zwrotowi Wnioskodawcy. Formy wsparcia przewidziane w niniejszym konkursie stanowić mogą pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis. Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 13 500 000,00 zł. W ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca nie jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego.

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w wyniku zmiany kursu walutowego.

 Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny oraz na stronie internetowej www.wup.lublin.pl/pokl.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DK1-611-2013-20032013.pdf

Zalaczniki_1-611-2013.zip

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B, tel. (0 81) 46 35 363, e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl oraz www.wup.lublin.pl/pokl

 


[1] W przypadku typów projektów 1-3 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 7 i osobami zależnymi. W uzasadnionych przypadkach IP/IP2 może podjąć decyzję o udzieleniu wsparcia na rzecz uczestnika projektu będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub dzieci w wieku powyżej 7 roku życia.

[2] Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawodowej (zgodnie z załącznikiem nr 22 do Dokumentacji Konkursowej).

[3] Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach (typ projektu nr 3) przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP (zgodnie z załącznikiem nr 22 do Dokumentacji Konkursowej).

[4] W tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniudo kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy)

 

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 09:22 - Anna Przybyła